İcra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar ?

icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar ?


İcra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar sorusunun cevabını Yargıtay kararları ve İcra İflas Kanunu kapsamında cevaplamaya çalışacağız.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  21.02.2018 tarih,2017/373 E.  ,  2018/319 K. sayılı kararı sorumuzun cevabına ilişkin bazı açıklamalara yer vermektedir.

Bu kararda İcra Hukuk Mahkemeleri “…İcra Mahkemesinin (Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi anlamında) bir hukuk mahkemesi olmayıp icra ve iflas işleri için kurulmuş özel bir mahkemedir.” şeklinde tanımlamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar sorusunu cevaplamak için hazırladığımız bu yazımızda belirttiğimiz dava türleri mahkemenin bakacağı davaların büyük kısmını oluşturmak ile birlikte tamamını kapsamamaktadır.

İcra Hukuk Mahkemelerin bakabilecekleri davalar; (icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar)

 •  İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi,
 •  bu şikayet ve itirazlar dışında hacizde ve iflasta istihkak davaları , (İİK m. 97-99, 228).
 • İİK’nun 331 ve sonraki maddelerinde icra iflas suçlarından büyük bir kısmına bakmak ve bu suçlar için ceza vermek icra mahkemesinin görevi içindedir.
 • İcra mahkemesi icra ve iflas suçları hakkında karar verirken ceza mahkemesi gibi hareket eder.
 • İcra mahkemesi İİK 89/4 maddesine göre açılan ceza ve tazminat davasını hem ceza hem hukuk mahkemesi sıfatı ile inceleyip karara bağlar.
 • Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.Bu hususlardaki şikayetler icra mahkemesine yapılır.
 • İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak

  borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir.

 • İcranın geri bırakılması için süre talebi İcra Mahkemesine yapılır.
 • İcra dairesinin yetkisine ilişkin itirazlar,esasa ilişkin itirazlarla birlikte İcra Mahkemesince bakılır.
 • Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut

  alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge

  ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir.

 • Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar

  icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur.

 • İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından yapılacak itirazları İcra Mahkemesi inceler.
 • Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililerin kıymet taktirine ilişkin şikayetlerini icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesi inceler.
 • Taşınmazın paraya çevrilmesine ilişkin ihalenin feshi talepleri İcra Mahkemesince incelenir.
 • Sıra cetveline ilişkin alacağın aslına ve miktarına ilişkin olan itirazlar dışında yalnız sıraya ilişkin itirazlar İcra Mahkemesine yapılır.
 • Haciz yoluyla takipte ,borçlu olunmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil

  verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazı İcra Mahkemesince karara bağlanır.

 • Kambiyo senedindeki imzaya itirazı İcra Mahkemesi inceler.
 • İflas bürosunun işlemlerine karşı şikayetler İcra Mahkemesine yapılır.
 •  İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.
 • Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emrine itiraz İcra Mahkemesine yapılır.
 • İcra İflas Kanununda yer alan  disiplin veya tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir.

Bu yazımız ile icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar sorusunun cevabını vermiş bulunmaktayız bir başka yazımızda görüşmek üzere.

 


Etiket: # icra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar

İcra ceza mahkemesinin hangi kararları istinafa tabidir okumak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir