İcra ceza suçları paraya çevrilebilir mi 2019 ?

icra ceza suçları paraya çevrilebilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra ceza suçları paraya çevrilebilir mi 2018


İcra Ceza Mahkemeleri tarafından verilen cezaların paraya ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesi mümkündür.Buna ilişkin Yargıtay kararlarının ilgili bölümlerine yer vererek konuyu açıklamaya çalışacağız.

  • (19. Ceza Dairesi   17.01.2018 tarih  , 2016/8484 E.  ,  2018/224 K. ): (…)01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 352/b maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, hükmedilen cezanın şartları bulunduğu taktirde seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve ertelenmesine bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, sanığa ait sabıka kaydı dosya arasına alınarak sanık hakkında tayin olunan cezanın seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve ertelenmesi hususunun karar yerinde tartışılmaması,(…) bozma gerekçesi yapılmıştır.
  • (19. Ceza Dairesi   27/03/2018  tarih ,2018/235 E.  ,  2018/3516 K.): (…) Sanıklar 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş olup, hükmedilen cezaların seçenek yaptırıma çevrilmesine veya ertelenmesine kanuni engel bulunmadığı halde hatalı gerekçe gösterilerek “kanun gereği ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına” karar verilmesi  (…) bozma gerekçesi yapılmıştır.
  • (19. Ceza Dairesi     13/04/2018 tarih  ,  2015/25108 E.  ,  2016/15118 K.):  Şirketin iflasını istememek suçundan sanıklar … ve …’ün, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 345/a maddesi gereğince 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair…. İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2013 tarihli ve 2011/358 esas 2013/198 karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 15/12/2014 gün ve 74317 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26/12/2014 gün ve…. sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
    Anılan ihbarnamede;
    5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/3. maddesinde yer alan, “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” biçimdeki düzenleme karşısında, daha önceden hapis cezasına mahkûm edilmemiş olduğu anlaşılan sanıklar hakkında hükmolunan 10’ar gün hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/1. maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2013 tarihli ve 2011/358 esas 2013/198 karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre yeniden uygulama yapılarak, sanık hakkında 2004 sayılı İİK’nın 345/a maddesi uyarınca hükmolunan 10 gün hapis cezasının, TCK’nın 50/1-a maddesi uyarınca günlüğü 20 TL’den 200,00 TL adli para cezasına çevrilmesine, karardaki diğer yönlerin aynen saklı tutulmasına, infazın hapisten çevrilen 200,00 TL üzerinden yapılmasına, 13/04/2016 tarihinde üye …’ün değişik gerekçesiyle ve oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr

Etiket:# icra ceza suçları paraya çevrilebilir mi 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.