İcra Ceza Mahkemesinin hangi kararları istinafa tabidir?

İcra ceza nın hangi kararları istinafa tabidir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İcra ceza nın hangi kararları istinafa tabidir ?


Bu sorunun cevabını İİK kanunu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu  2015/120 E.  ,  2015/313 K. sayılı kararı kapsamında cevaplamaya çalışacağız.
 • Anılan kararda öncelikle 5271 sayılı CMK hükümlerinin , 2004 sayılı İcra İflas Kanunun cezaya ilişkin hükümlerine ilişkin yapılacak yargılamalarda uygulama alanlarına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.
” İcra ve İflas Kanunundaki yaptırım sistemi ilgili yapılan  değişikliklere karşın, bu kanundaki suçlar bakımından kabul edilen özel muhakeme usulünü düzenleyen maddelerde köklü herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu nedenle İİK’da düzenlenen suçlar bakımından, yeni dönemde de, 5271 sayılı CMK hükümlerinin değil, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun ilgili hükümleri uygulanmalıdır.
Ancak atıf yapılan hallerde CMK hükümlerinin uygulanabileceği açıktır.
Diğer taraftan İcra ve İflas Kanununda kendine özgü bir özel yargılama sisteminin öngörülmüş olması, bu kanunda düzenlenen suçlara ilişkin yargılama işlemlerinin ceza muhakemesi faaliyeti olmadığı anlamına gelmemekte olup, aksine sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde ve özel kanunun amaç ve prensiplerine uygun düştüğü ölçüde ceza muhakemesi kural ve ilkelerinin İİK’da düzenlenen suçlara ilişkin yapılan yargılamalarda da kıyasen uygulanması mümkündür.”
 • Anılan kararın İcra İflas Kanununa göre kanun yollarına ilişki açıklaması da şu şekildedir;
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki bu kanunda yer alan suçlara ilişkin verilen hükümlerin tâbi olduğu kanun yolları ilgili düzenlemelere bakıldığında “itiraz” başlıklı 353. maddesinde; 
  “İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.
 • Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir.
 • İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.
  İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır” hükmünün yer aldığı görülmektedir.
 • Bu düzenleme uyarınca, icra mahkemesince disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiiller nedeniyle verilen kararlara karşı başvurulabilecek kanun yolu itirazdır.
(İcra ceza nın hangi kararları istinafa tabidir? Sorusunun cevabını kararın bundan sonraki kısmında bulmak mümkün)
 • Suç olarak düzenlenen eylemlerden dolayı verilen hükümlerle ilgili olarak ise, 5271 sayılı CMK’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanması öngörüldüğünden, bu suçlar nedeniyle CMK’nun 223. maddesinde hüküm olarak belirtilen beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararları ile adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararları temyiz kanun yoluna tâbidir.
 • İİK’nun 353/2. maddesindeki atıf uyarınca temyiz kanun yolunun tatbikatında 5271 sayılı CMK’nun kanun yollarına ilişkin genel hükümlerinin ve 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun temyize ilişkin hükümlerinin (322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326. maddelerinin) uygulanması gerekmektedir. (…)
Görüldüğü üzere Yargıtay kararının yer verdiğimiz son kısmında İstinaf Mahkemelerinin göreve başlamasına atıf yapılmıştır.
Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başladığına göre İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu tazyik ve disiplin hapsi dışında kalan istinafı kabil,CMK’nun 223. maddesinde hüküm olarak belirtilen beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararları ile adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkün olacaktır.

İcra İflas Kanun 363’ncü maddesine göre;

 • İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi,
 • icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti,
 • 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği,
 • yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi,
 • hacizli taşınır malların muhafaza şekli,
 • kıymet takdirine ilişkin şikâyet,
 • ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,
 • satışın durdurulması,
 • satış ilânının iptali,
 • süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi,
 • 263 üncü maddenin uygulanma biçimi,
 • iflâs idaresinin oluşturulması,
 • icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı,
 • iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve
 • 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı,
 • ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. (Not:2018 yılı için İcra Mahkemeleri İstinaf sınırı 8.310 TL’dir.)

◊ İlgili karar https://emsal.yargitay.gov.tr sitesinden alınmıştır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra Ceza Mahkemesinin Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı İstinaf Dilekçesi Örneği

#Etiket:İcra ceza nın hangi kararları istinafa tabidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir