İcra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi

icra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

icra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi


İcra iflas kanunu madde 353’e göre icra ceza mahkemesi kararına İtiraz:

  • İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı,
  • tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.
  • Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı
  • o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye,
  • son numaralı daire için birinci daireye,
  • o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine,
  • icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir.
  • İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.
  • İcra mahkemesinin  tazyik ve disiplin hapsi dışında yaptırım içeren  suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır

İcra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği


… İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

İTİRAZ EDEN

(ALACAKLI) : Ad Soyad (TCKN:) Adres

ADRES :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) : Ad Soyad (TCKN:)

ADRES :

KONU : Sanık hakkında İİK kapsamında taahhüdü ihlal suçuna ilişkin cezalandırma yönündeki şikayetimiz üzerine  yapılan yargılama neticesinde verilen …İcra Ceza Mahkemesinin …Esas …Karar sayılı hükmüne yönelik itirazımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Aleyhine … İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı dosyası ile icra takibinde bulunulduğumuz, borçlu sanık …/…/… tarihli haciz işlemi sırasında ödeme taahhüdünde bulunmasına rağmen  taahhüdüne uymamıştır, bu nedenle cezalandırması talebimiz neticesinde … İcra Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmiştir.

Mahkemece ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak belirlenmemesi, tarafların belirlenen bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunulmaması nedeniyle vermiş olduğu beraat kararı  usul ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

İcra İflas Kanunun 111. madde gereğince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketi suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

Takip dosyası incelendiğinde görülecektir ki takibe konu alacağın miktarı … TL’dir ancak borçlunun ödemeyi taahhüt ettiği miktar ise …TL’dir ilk bakışta alacaktan farklı  bir taahhüdün varlığı intibası uyansa da aradaki bu fark söz konusu alacağa ilişkin …TL’lik takip giderinin de eklenmesinden kaynaklanmaktadır.Kaldı ki borçlunun kısmi olarak taahhütte bulunmasına da yasal bir engel bulunmamaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle İcra Ceza Mahkemesi’nin …/…  E. …/ … K. sayılı kararına karşı itiraz yoluna başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İ.İ.K ve T.T.K’nın ilgili maddekeri  ve ilgili sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER ….ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle taahhüdü ihlal suçu kapsamında sanığın/borçlunun cezalandırılması için açılan davada, borçlunun beraatine ilişkin …. İcra Ceza Mahkemesi’nin …./…  E. …/ … K. sayılı kararına karşı itirazlarımızın kabulü ile borçlunun cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

Şikayetçi Vekili

Av.


icra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi İNDİR WORD

Etiket: # icra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir