Hizmet tespit dava dilekçesi

hizmet tespit dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hizmet tespit dava dilekçesi 2019

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

                                     ………

…/…/…

DAVACI :                   – T.C. Kimlik No:

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU :Müvekkil ….’ın sigortalılık başlangıcının ve …/…/… ila …/…/… tarihleri arasındaki çalışmasının sigortalı hizmet olarak tespiti ile kurum kayıtlarının düzeltilmesi talebi hakındadır.

AÇIKLAMALAR :

Öncelikle ifade etmek gerekir ki 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu iş bu dava bakımından bulunmamaktadır.

1-)Davacı müvekkil …. sigorta sicil numarası ile  …/…/… tarihinde … adına kayıtlı … isimli şirkette çalışmaya başlamıştır.Bu şirkette …/…/… tarihine kadar … olarak kesintisiz olarak çalışmıştır. Çalıştığı dönemde işveren tarafından sigorta girişinin yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini haklı olarak düşünmekte iken sonradan öğrendiği üzere müvekkilin sigorta girişi fiili olarak çalışmaya başlamasından … gün sonra …/…/… tarihinde yapılmıştır.Bunun yanında çalıştığı dönemde düzenli olarak primleri ödenmediği gibi sürekli olarak sigorta giriş ve çıkışı yapılmakla uzun dönemler sigortasız olarak çalıştırılmıştır.

2-)Davalı işyerinin müvekkilimin primlerini ödemedeki özensizliği ve kasıtlı hareketleri nedeniyle müvekkilim emekliliğe hak kazanamamakta ve ciddi bir ekonomik kayba uğramaktadır.

3-)5510 sayılı Kanununun 7. maddesi  gereği “Sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlar.” Hükmü yanında yine aynı kanunun 9. maddesindeki hükme göre, işveren işe başlamadan önce “İşe Giriş Bildirgesi” vermek zorundadır. Bu hükümler karşısında müvekkilimin işe başlama tarihinin fiili çalışmaya başladığı tarih olarak tespitini talep etme gereği hasıl olmuştur.

4) Müvekkilin fiilen işe başladığı tarih …/…/… tarihi ile işten ayrıldığı tarih olan …/…/… tarihine kadar geçen çalışma süresi boyunca maaşı … TL olarak ve elden kendisine verilmiştir.Davalı bu durumu istismar ederek SGK’ya primlerini eksik yatırmıştır. Davacı müvekkilimin son aldığı maaş …TL dir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 86. maddesine göre müvekkilimin çalıştırıldığı süre boyunca prime esas ücretinin tespitini ve SGK kayıtlarının bu tespite göre düzeltilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur. Müvekkilin aldığı ücret ve çalışma süresi, bildirdiğimiz tanıklarımızla da kanıtlanacaktır.

5-)Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkilimizin yatırılmayan primlerinin ve  çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, SSK, HMK ve sair diğer mevzuat

DELİLLER : Vergi başlangıç tarihini gösterir belge, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları,İşverenin mesleki kuruluş kaydı,tanık Beyanları, iş yeri özlük dosyası, Sanayi ve Ticaret Odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, bilirkişi incelemesi karşı tarafın sunacağı delillere karşı mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla kanunu ve takdiri her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere müvekkilimin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmamış ya da eksik yatırılmış olan çalışmalarının tespiti ve tescili ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan ya da eksik yatırılmış primlerin işverenden tahsiline; yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

EKLER :

Davacı Vekili

Av. ..

Hizmet tespit dava dilekçesi 2019 İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir