Haksız tutuklama tazminat davası dilekçesi örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

haksız tutuklama tazminat davası dilekçesi örneği

 

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

                                                        ……….

 

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

TEBLİĞ TARİHİ :

TALEP KONUSU :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Haksız tutuklama nedeniyle ….TL maddi ve ….TL manevi olmak üzere,toplam ….TL tazminatın haksız tutuklama tarihi olan tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil … ,….. suçuna ilişkin yapılan … esas sayılı soruşturma neticesinde …Sulh Ceza Hakimliğinin …/…/… tarih ..D.İş nolu kararı ile tutuklanmıştır.

(SULH CEZA MAHKEMESİNCE BIRAKILMA İHTİMALİNE İLİŞKİN BİRLEŞEN)

…….Sulh Ceza Hakimliğinin … tarih ……..D.İş. sayılı ara kararı ile tahliye edilmiştir. … Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile suçsuz olduğu anlaşılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığının anılan kararı … tarihinde kesinleşmiştir.

(CEZA MAHKEMESİNCE BIRAKILMA İHTİMALİNE İLİŞKİN BİRLEŞEN)

… Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı iddianamesiyle hakkında … suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış, …. Ceza Mahkemesinde yargılamaya başlanmıştır.Yapılan yargılama neticesinde mahkemenin … tarih ..esas…karar sayılı hükmü ile atılan suçun sübut bulmadığı gerekçesi ile müvekkilin beraatına karar verilmiştir.Anılan bu karar … tarihinde kesinleşmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanununun 141’nci maddesinin ilgili hükmü gereği kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilen,kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Müvekkil …. ile …. tarihleri arasında tutuklu kalmıştır.

Müvekkilin yakalanıp tutuklanması ile,karşılaştığı sağlık sorunları, özgürlüğünün haksız olarak kısıtlanması ile çektiği manevi acı,eşinden,çocuklarından ve ailesinden ayrı kalmanın ve onları yalnız bırakmanın iç huzurunda oluşturduğu derin üzüntü,ayrıca çevresinde,ailesinde,komşularında,çalıştığı işyerinde hakkında uyanan kötü duygular,kendisinde kalıcı,tarif edilmez derin manevi zararlar yaratmıştır.Hal böyle iken müvekkilin haksız olarak cezaevine kapatılması,hem müvekkil de hem de ailesinde manevi anlamda telafisi güç ve imkansız kayıplar yaratmıştır. Her ne kadar haksız tutuklama nedeniyle müvekkilin uğradığı manevi zararı gidermek aslen imkansız olsa da,yasanın amacını uygulanması ve kaybın sembolik olarak giderilmesi adına müvekkil lehine …..TL manevi tazminatın davalıdan alınması zaruriyet arz etmektedir.

Ayrıca müvekkilimiz … işi yaparak hayatını kazanmaktadır.Bu işten yaklaşık geliri aylık …TL’dir. Bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir.Müvekkilin tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında … TL kazanç kaybı ve maddi zarar doğmuştur.

Müvekkil tutuklu kaldığı süre içerisinde ailesinin ihtiyaçlarını çalışamadığından bahisle giderememiştir. Ailesi ve müvekkil bu sebepten kaynaklı son derece büyük maddi ve manevi zararlar görmüşlerdir.

Ayrıca müvekkil tutuklandığı ve hakkında soruşturma işlemleri yapıldığı için de savunmasını üstlenmesi için avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle, iş bu maddi ve manevi tazminat istemi maksadıyla mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : CMK ve ilgili mevzuat

KANITLAR : ………..Ağır Ceza Mahkemesinin …esas…karar sayılı dosyası ve sair yasal mevzuat.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere,

……….TL maddi ve ……..TL manevi olmak üzere toplam ………TL tazminatın haksız tutuklama tarihi olan……..tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile ÖDENMESİNE,

Tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

 

EKİ :

Vekâletname örneği,

Kesinleşme Şerhli Karar örneği.

 

haksız tutuklama tazminat dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.