Hakaret davası nasıl sonuçlanır

hakaret davası nasıl sonuçlanır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Hakaret davası nasıl sonuçlanır ?

Hakaret suçunun işlenmesi bakımından (gıyapta hakaret yok ise), internet ,whatsapp ya da başka suretle işlenmesinin davanın sonucuna bir etkisi olmayacaktır.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde,failin hakaret suçundan cezalandırması söz konusu olacaktır.

Hakaret suçundan yapılan yargılamanın sonuçları ile ilgili ihtimallerden bahsedecek olursak;

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Bu nedenle mağdur tarafından şikayet geri alınırsa hakaret suçu düşme ile sonuçlanabilir.

Hakaret suçunun temel halini işleyen failin , 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.

Mahkeme alt sınırdan ceza tayin ederse ve taktirini hapis cezası yerine adli para cezası yönünde kullanırsa,3 ay karşılığı adli para cezasına hükmedilecek,bu cezadan 1/6 iyi hal indirimi yapılması durumunda 2 yıl 15 gün karşılığı adli para cezasına hükmedilecektir.

Genellikle mahkemelerce adli para cezasının 20 TL üzerinden hesaplandığını düşünürsek hakaret davasının 1500TL adli para cezası ile sonuçlanması söz konusu olacaktır.

Hakaret suçu genellikle 1500TL adli para cezası ve bu para cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde sonuçlanmaktadır.

Mahkeme adli para cezası değil de hapis cezasına, alt sınırdan indirimli olarak karar verecekse 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesi söz konusu olacaktır.

Hakaret suçundan ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetim süresine hükmedilmesi sanığın kabulü ve diğer şartlarının varlığı halinde mümkündür.

Hakaret suçundan verilecek ceza TCK'nun 50. maddesinde sayılan farklı bir seçenek yaptırıma çevrilebilir.

Hakaret davası nasıl sonuçlanır ? Sorusunu ihtimaller dahilinde yanıtladıktan sonra hakaret kelimelerinden bahsetmek gerekir.

Hangi kelimeler ya da haller hakaret olarak kabul edilecektir? Hakaret kelimeleri nelerdir ?

Kelimeleri tek tek saymak elbette ki mümkün değil ancak konu ile bazı kriterlerden bahsetmek mümkündür.

Hakaret suçunun gerçekleşmesi için,mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte fiil veya olgu isnadı ya da sövme gereklidir.

Madde gerekçesinde şu örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir;

Kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı yönünde isnatta bulunulması durumunda haka­ret söz konusudur.

Kişiye isnat olunan somut fiilin gerçek olup olmaması­nın, hakaret suçunun oluşması bakımından bir önemi yoktur.

Ancak, iddia olunan hususun gerçek olduğunun ispat edildiği durumlarda, fail cezalandı­rılmayacaktır.

Keza, kişiye herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak ya­kıştırmalarda bulunulması hâlinde de, hakaret suçu oluşur.

Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları hâlde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan” denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir.

Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur.

Örneğin, kişiye “kör”, “şaşı”, “topal”, “kambur”, “kel” vs. demekle; kişiye “psikopat”, “frengili” veya “AİDS’li” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur.

Dikkat edilmelidir ki; davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amacına yönelik olarak belli bir siyasî kanaatin isnat edilmesi hâlinde de hakaret suçu oluşur.

Örneğin, bir kişiye “faşist”, “komünist” veya “mürteci” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur.

Bir kişiye izafeten söylenen sözün veya bulunulan davranışın o kişiyi küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını tayin ederken, toplumda hâkim olan telâkkileri, örf ve âdetleri göz önünde bulun­durmak gerekir.(Kaynak TCK 125 madde gerekçesi)

Etiket: Hakaret davası nasıl sonuçlanır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir