Evrakta sahtecilik suçu

evrakta sahtecilik suçu
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Evrakta Sahtecilik Suçu

Evrakta sahtecilik nedir ?

 • Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek,
 • Resmi bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek,
 • Sahte resmi belgeyi kullanmak,
 • Özel belgeyi sahte olarak düzenlemek
 • Özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak hukuki anlamda evrakta sahteciliktir.

Resmi evrak nedir ?

Kamu görevlisi tarafından görevi gereği düzenlenen ve hazırlanmasında belirli usul ve şekil kurallarının öngörüldüğü evrak resmi evraktır.

Bununla birlikte kanunda  resmi belge sayılması olanaklı olmadığı halde, bazı özel belge türleri yasa tarafından özel olarak resmi belge düzeyinde korumaya alınmıştır.

Bu belgeler TCK 210/1. maddede gösterilmiştir.

Bunlar; emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, tahvil, hisse senedi, emtiayı temsil eden belge ve
vasiyetnamedir.

Özel evrak nedir ?

Belge vasfında olan, resmi evraklar ve özel evrak vasfında olmasına rağmen kanun tarafından resmi evrak niteliğinde olduğu belirtilen evraklar dışında kalan tüm evraklar olarak tanımlanabilir.

Evrakta sahtecilik suçunun cezası nedir ?

Resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu evrakta sahtecilik yapan kişi üç yıldan
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmî evrağın, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde
olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Evrakta sahtecilik suçunun unsurları

 • Resmi evrakta sahtecilik suçunun unsurları;

 • Resmi bir evrakı sahte olarak düzenleme:Resmi bir belgeyi gerçek gibi oluşturup imzalamak suretiyle oluşturmaktır.Resmi belgede olması gereken imza,unvan gibi unsurların taklidi suretiyle evrakın hazırlanmasıdır.Resmi evrakın gerçeğe aykırı şekilde hazırlanması ile evrakta sahtecilik suçu oluşur.(Örneğin diplomanın sahte olarak düzenlenmesi.)
 • Gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme:Hali hazırda yetkili merciler tarafından usulüne uygulanan resmi evrakın içeriğinde tahrifat yani bozma yaparak olduğundan farklı bir hale getirilmesidir.Resmi evrakta değişikliğin yapılması ile evrakta sahtecilik suçu gerçekleşir kullanılması veya zarar doğması gerekmez.
 • Sahte resmi evrakı kullanma:Sahte olduğu bilinen resmi evrakın kullanılmasıdır.Örneğin sahte vekaletname ile araç devri.
 • Failin bu üç hareketten birini ,birkaçını veya tümünü işlemesi halinde tek bir resmi evrakta sahtecilik suçu oluşacaktır.
 • Resmi evrakta  sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgenin ikna ve iğfal kabiliyetine yani aldatma vasfına sahip olması gerekir.Zarar olasılığının bulunması için belgede yapılan
  sahteciliğin çok sayıda kişiyi aldatacak nitelikte olması,bir başka anlatımla belgenin nesnel olarak aldatıcılık yeteneğinin bulunması gerekir.
 • Özel evrakta sahtecilik suçunun unsurları;

 • Özel belgeyi sahte olarak düzenlemek:Özel belgenin baştan sona
  taklit edilerek meydana getirilmesidir.(Örneğin sahte kira kontratı hazırlamak.)
 • Özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak:Gerçek bir özel belgenin şekline veya içeriğine ilişkin bazı unsurlarda değişiklikler yapmaktır.(Örneği çekte yer alan 0  rakamını 6 olarak değiştirmek.)
 • Bir özel evrakı sahte olarak hazırlamak veya gerçek bir evrakı değiştirme şeklindeki
  seçimlik hareketler bakımından yeteli değildir.Bu evrakın kullanılması evrakta sahtecilik suçunun oluşabilmesi için zorunludur.

Fotokopi belge ile evrakta sahtecilik suçu işlenebilir mi ?

Fotokopi belgenin onaylı olması halinde evrakta sahtecilik suçunun işlenebildiği,onaylı olmaması halinde evrakta sahtecilik suçunun işlenemeyeceği söylenebilir.Onaysız fotokopi özel evrak sayılmaz.

Faydasız sahtecilik nedir?

Evrakta sahtecilikle ulaşılmak istenilen hukuki sonuç,sahtecilik yapılmamış olsaydı dahi gerçekleşebiliyorsa,faydasız sahtecilik meydana gelir. Bu durumda evrakta sahtecilik suçu oluşmaz.

Evrakta sahtecilik suçunun cezası paraya çevrilir mi ?

Evrakta sahtecilik suçunun cezasının paraya çevrilmesi konusunu izah etmeden önce cezanın paraya çevrilmesi konusunda kısaca bahsetmekte fayda vardır.

TCK 50/3 maddesi gereği "Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir."

TCK 50/3 dikkate alındığında evrakta sahtecilik (cezası) suçunun paraya çevrilmesi mümkün değildir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun ertelenmesi mümkün müdür?

Türk Ceza Kanunu Madde 51 - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun temel halinde alt sınırdan yani 2 yıldan ceza verilmemesi veya artırımlı ceza verilmesine rağmen iyi hal indirimi yapılarak verilecek ceza 2 yıl veya daha az bir ceza taktir edilirse ertelenmesi mümkün olabilecektir.

Evrakta sahtecilik suçunda zamanaşımı

Resmi belgede sahtecilik zamanaşımı;

Resmi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı 8 yıldır. Resmi evrakta sahtecilik suçu teşkil eden eylem 8 yıl içinde soruşturulmaz ise resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin olarak zamanaşımı nedeniyle ceza verilemez.

Özel belgede sahtecilik zamanaşımı;

 

Evrakta sahtecilik suçu örnekleri;

Sahte çek düzenlemek.

Araç muayene belgesini sahte olarak düzenlemek.

Sahte olarak araç plakası düzenlemek.

Sahte olarak pasaport düzenlemek.

Sahte olarak ehliyet düzenlemek.

Sahte olarak kimlik düzenlemek.

Sahte bono düzenlemek.

Başkası adına sahte mektup yazarak mahkemeye sunmak.

İLGİLİ BAĞLANTI:

Resmi evrakta sahtecilik şikayet dilekçesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.