Evi terk eden kadına nafaka verilir mi

Evi terk eden kadına nafaka verilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Evi terk eden kadına nafaka verilir mi

Evi terk eden kadına nafaka verilir mi ? Sorusunun cevabı, kadının evi haklı nedene dayalı olarak  terk edip etmediğine göre değişecektir.

Evi terk eden kadının tamamen kusurlu olması durumunda nafaka alması mümkün olmayacaktır.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi    2017/6196 E. , 2017/14101 K. sayılı kararı da bu yöndedir.Bu karara göre;

1-Mahkemece davacı-karşı davalı kadının Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin sarsılması hukuksal sebebine dayalı boşanma ve davalı- karşı davacı erkeğin Türk Medeni Kanununun 164. maddesi uyarınca terk hukuki sebebine dayanan boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de;

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı kadının haklı olarak evi terk etmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı-karşı davalı kadın tamamen kusurludur.

Açıklanan sebeple davacı-davalı kadının davasının reddi gerekirken kabulü doğru olmamıştır.

Ne var ki, hükmün bu bölümü temyiz kapsamı dışında bırakıldığından bu husus bozma sebebi yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

2-Temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere, davacı-davalı kadın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olup, tamamen kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez.

Davacı-davalı kadının yoksulluk nafakasına yönelik talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

b-Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere, boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davacı- davalı kadının eşine küfür ettiği, birlik görevlerini yerine getirmediği, evden ayrılıp geri dönmediği anlaşılmaktadır.

Davalı-davacı erkeğin ise boşanmayı gerektiren kusuru bulunmamaktadır.

Boşanma sonucu tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat yükümlüsünün kusurlu, talep eden eşin ise kusursuz veya diğerine göre daha az kusurlu olması gerekir (TMK m. 174/1-2).

Durum böyleyken tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır.

Davacı-davalı kadının kusurlu hareketleri erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK m. 4, TBK m. 50.51,52.58) dikkate alınarak davalı-davacı erkek yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2). hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Kadının haklı nedenle, tam kusurlu olmaksızın evi terk etmesi durumunda kadın lehine nafakaya hükmedilebilir.Bu kapsamda haklı nedenle terk konusunda kısaca değinecek olur isek.

Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Bu kapsamda bir terk halinde haklı nedene dayandığından bahsedilebilinir.

Bu bölüme kadar yaptığımız açıklamalar yoksulluk nafakasına ilişkindir.

Konunun tedbir nafakası boyutunu ise Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2017/3102 .2018/46 K. sayılı kararına yer vererek inceleyeceğiz.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun “Geçici önlemler” başlıklı 169. maddesi:

“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.”hükmünü içermektedir.

Bu madde, yasal gerekçesinde de işaret olunduğu üzere, yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Medeni Kanunu’nun 137. maddesinin sadeleştirilmiş şekli olup, mahiyeti itibariyle herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.

Böylece, öteden beri uygulanagelen bu hükme göre hâkimin, bu konuda bir talebin varlığını aramaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine ilişkin geçici önlemleri resen alması gerekir.

Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır.

Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın (resen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır.

Dolayısıyla tedbir nafakası takdirine ilişkin kararın, davanın açıldığı tarih itibariyle tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin araştırma sonuçlarının dosyaya gelişini takiben hemen verilmesi gerekir.

Ayrıca tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir.

Bu madde eşlerin gerek haklı bir sebebe dayanarak gerekse haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşamaktan kaçınmaları ya da ortak yaşamın başka bir nedenle imkânsız hâle gelmesi hâlinde kural olarak geçici önlemlerin alınmasını düzenlemiştir.

Kanunda bahsi geçen bu önlemler, ayrı yaşamanın devam ettiği sürece varlığını sürdürür.

Buna göre tedbir nafakası, TMK'nın 169 ve 197. maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu maddeler nafaka, boşanma ve ayrılık davası açılmadan önceki dönemde evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmemesi, birlikte yaşamaya ara verilmesi hâlinde ve boşanma ve ayrılık davası açılması sırasında, hak sahibinin mali yönden desteklenmesi suretiyle evlilik birliğini kurtarmak amacıyla öngörülmüştür.

Yargıtay kararından da anlaşıldığı üzere evi terk eden kadın lehine tedbir nafakası bağlanmasında haklı nedenle terk veya haklı nedene dayanmaksızın terk arasında bir fark bulunmamaktadır.

Özetle,kadın evi haklı nedenle, tam kusuru olmaksızın terk ederse yoksulluk nafakası alabilecektir.

Kadın haklı bir nedene dayanmaksızın,tam kusurlu olarak evi terk ederse yoksulluk nafakası alamayacaktır.

Kadın haklı nedene dayansın dayanmasın evi terk eder ise tedbir nafakası alabilecektir.

Evi terk eden kadına nafaka verilir mi ? Sorusunu bu şekilde yanıtladıktan sonra konu ile ilgili diğer yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Emekli maaşından nafaka kesilir mi

Anlaşmalı boşanma nafaka

Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

ETİKET: Evi terk eden kadına nafaka verilir mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir