Evde yokken haciz yapılabilir mi 2019

Evde yokken haciz yapılabilir mi 2019
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Evde yokken haciz yapılabilir mi 

İcra İflas Kanunu “Haciz yapan memurun yetkisi” başlıklı 80’nci maddesinin 2’nci fıkrasında ” Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.” Hükmü bulunmaktadır.Bu kapsamda evde yokken haciz yapılabilir mi sorusunu 2019 yılı itibariyle ,evet yapılabilir şeklinde açıklayabiliriz.

İİK’nun 102. maddesi uyarınca menkul malların mahallinde fiilen haczine ilişkin haciz tutanağı borçlunun gıyabında düzenlenmiş ise aynı Yasanın 103. maddesi uyarınca diyeceklerini bildirilmesi için borçluya tebligat çıkarılması gerekir.

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur.

Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

İcra memuru kapıyı çilingirle açabilir mi, sorusu ile gıyapta yapılacak hacze ilişkin bir Yargıtay kararını inceleyerek konuyu tamamlayalım.

Bu kararı özetleyecek olursak; İcra memuru haciz işlemi için gerekiyorsa kilitli yerleri açtırma yetkisine sahiptir. Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.

(Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesi 2011/2395 E.  ,  2011/17394 K. sayılı kararı. Kaynak*)

İcra müdürlüğünün 22/10/2010 tarihli kararının kaldırılmasına,” karar verilmiştir.
İ.İ.K. nun 80. maddesinde; “icra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya kâtiplerinden birine de yaptırabilir.

Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.

Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesair eşyayı göstermeğe mecburdur.

Bu yerler icabında zorla açtırılır.” hükmü yer almaktadır.

Haciz mahallinde alacaklı veya borçlunun bulunma zorunluluğu olmayıp, haciz talebi üzerine 3 gün içinde haczin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.( İ.İ.K. Md.79/1) İcra memurunun haciz yapıp yapmama konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır.( H.G.K.nun 31.3.2004 tarih,ve 2004-12/ 202 Esas, 196 s.lı Kararı)

Haciz işlemi bizatihi zor kullanmayı gerektirdiğinden tarafların ayrıca talebine gerek olmaksızın icra memuru haciz işlemi için gerekiyorsa kilitli yerleri açtırma yetkisini haizdir….

Etiket: Evde yokken haciz yapılabilir mi 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.