Dosya masrafı dilekçe örneği tüketici mahkemesi

Dosya masrafı dilekçe örneği tüketici mahkemesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tüketici Mahkemesi dava dilekçe örneği 2019

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (TÜKETİCİ MAHKEMESİ YOKSA)

                                                                                                                      ………..

DAVACI                     : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                       :

DAVALI                      : X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe)

DAVA DEĞERİ          :(Bu kısıma bankanın sizden dosya masrafı adı altında kestiği miktarı yazınız)

TALEP                       : Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kullandığım  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe) tarafından krediye ilişkin olarak dosya masrafı ve ekspertiz masrafı adı altında  haksız ve usulsüz olarak kesilen ….TL’nin tarafıma iadesi talebidir.

  AÇIKLAMALAR :

1-Davalı……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde ………………. Türk Lirası ….. kredisini kullandım.Bu kapsamda ilgili banka ile aynı tarihte … kredisi sözleşmesi imzaladım.Bu sözleşme kapsamında dilekçem ekleri arasında bulunan makbuzdan da anlaşılacağı üzere dosya masrafı  adı altından ….TL tarafımdan tahsil edilmiştir.Söz konusu bu kesintinin tarafıma iadesini bankaya yazdığım … tarihli dilekçe ile talep etmeme rağmen olumsuz cevap aldım.Herhangi bir ücret iadesi yapılamayacağı tarafıma bildirildi.

2-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun aynı maddesinde haksız şartın varlığı halinde geçerli olan yaptırıma ilişkin olarak ‘Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.’ Hükmü yer almaktadır.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

Şikayet konusu vakıaya gelirsek adı geçen banka ile tarafımca yapılan sözleşmenin kanunda belirtildiği üzere önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşme olduğu,tarafımla müzakere edilmeden sözleşmeye düzenlendiği, bu durumun aleyhime dengesizliğe neden olduğu ortadadır.Kanun hükmü gereği haksız şart niteliğindeki dosya masrafı adı altında tahsil edilen ücretin dayanağı olarak gösterilen sözleşme maddesinin haksız şart niteliğinde olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir.

3)Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2016/9811 K: 2016/14379 K.T.: 06.06.2016 kararında davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00-TL’nin davalıdan tahsilinin usulsüz olduğu ve tüketiciye iadesinin gerektiğine hükmetmiştir.

4)Davalı bankanın tahsil edilen bedellerin nereye hangi gerekçe ile harcandığını belgeli olarak kanıtlama zorunluluğu bulunmaktadır. Tarafımdan sadece zorunlu olarak yaptığı harcamaları alabilir Yargıtay 13 HD bir çok kararında bu hususa işaret etmiştir. Ancak davalı banka tahsil edilen bu fazla bedeli; haklı, makul ve belgeli bir harcama yaptığını kanıtlayamayacaktır çünkü yapılan işlem ile tahsil edilen ücretin orantısızlığı ortadadır.

5)Bu nedenlerle ve heyetçe resen gözetilecek nedenlerle dosya masrafı adı altında ….TL ücretin tahsili usul ve yasaya aykırı olup, talebimin kabulüne ve anılan tutarın tarafıma iadesine karar verilmesi talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 5’nci maddesi  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Sözleşme,dosya ücretinin tahsiline ilişkin banka makbuzu,bankaya ilgili bedelin tarafıma iadesi maksadıyla yaptığım başvuru dilekçesi,bankanın bedelin iadesi talebimin reddine dair cevap yazısı, banka ile yapılan diğer yazışmalar ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle,yapılacak yargılama neticesinde talebimin kabulüne,

Banka tarafından dosya masrafı adı altında tarafımdan tahsil edilen …TL nin iadesine,

Yargılama giderlerinin davalı taraf üzerine bırakılmasına ,karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı

Ad/Soyad/imza

Dosya masrafı dilekçe örneği tüketici mahkemesi İNDİR (pdf)

Dosya masrafı dilekçe örneği tüketici mahkemesi İNDİR (word)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir