Disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

 İL DİSİPLİN KURULUNA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                            …..

ADI SOYADI:

T.C.KİMLİK NO:

BABA ADI:

DOĞUM YERİ/TARİHİ:

GÖREVİ:

ÜNVANI:

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ:

SİCİL NO:

KONU:…/…/… tarih ve …. Sayılı Uyarma/Kınama cezasının kaldırılması talebidir.

TEBELLÜĞ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

Disiplin amirince …:…/…/… tarih ve …. Sayılı karar ile ........ Kanunun …. Maddesine istinaden Uyarma / Kınama cezası verilmiştir.Bu karara süresinde itiraz ediyorum.Haksız ve soyut dayanaktan yoksundur.Şöyle ki;

1.

2.

3.

4.

5.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 135.  maddesinin İl Disiplin Kuruluna  vermiş olduğu yetki dâhilinde itirazımın incelenerek, almış olduğum UYARMA / KINAMA cezanın kaldırılmasını arz ederim. …/…/…

 

                                                                             İmza

Ad Soyad

Ünvan


Disiplin cezasına itiraz dilekçesi hazırlanırken kanununda yer alan süre ve usule dikkat etmek gerekir.Bu kapsamda ilgili kanunlardaki usul ve süreler;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 135'nci maddesinde disiplin cezalarına itiraza ilişkin olarak;

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği belirtilmiştir.

İtiraz süresine ilişkin olarak "İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür." hükmü bulunmaktadır.

Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

Yapılan itiraza ,itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtirazın reddi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açılabilir. Disiplin cezasına itiraz halinde 60 gün içinde cevap verilmez ise zımni red kabul edilerek yine dava yoluna başvurulabilir.Bu nun yasal dayanağı İYUK madde 10'dur.Bu maddeye göre;

"–1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin
yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna
göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler.

Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir.

Bu takdirde dava açma süresi işlemez.

Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez.

Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden
itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

Disiplin cezasına itiraz etmeden dava açılabilir,bunun için kesinleşmiş bir disiplin cezasının bulunması yani itiraz süresinin geçmesi gerekmektedir.

 

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.