Destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi

destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Karayoları Trafik Kanunun "Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı" başlıklı 97'nci maddesinde düzenlendiği üzere "Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.

Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.


Destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi


…….. SİGORTA AŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

TALEP EDEN : AD SOYAD TCKN

ADRES:

SİGORTALI: AD SOYAD TCKN

SİGORTA POLİÇE NO:

KONU:

AÇIKLAMALAR:

…/…/… tarihinde saat … sıralarında eşim … plakalı aracı ile … caddesinde seyir halinde iken sigotalının kullandığı beton mikserinin ışık ihlali yaparak eşimin bulunduğu araca çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, b) Trafik ışıklarına, c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere, uymak zorundadırlar.

Kaza tespit tutanağı ile sigortalı sürücünün Karayolları Trafik Kanunun 47’nci maddesine aykırı davrandığı ve kazanın gerçekleşmesinde asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffa ile …/…/… tarihinde evlendim, kendisi … işinde çalışarak evin geçimini sağlayan tek kişi idi.Ev hanımı olmam nedeniyle vefat tarihine kadar kendisinin desteği ile hayatımı idame ettirmekte idim.

Menfur kaza gerçekleşmese idi geçimimin teminini vefat eden eşim sağlayacaktı.Ölümü ile bu destekten mahrum kaldım.

Müteveffa anılan kazanın ardından … hastanesinde … gün tedavi görerek hayatını kaybetmiştir.Bu tedavi sürecinde …TL harcama yapılmıştır.

Müteveffanın cenaze masrafları ise …TL tutarındadır.

Davalı sigorta şirketi diğer davalının kullandığı aracın ….. poliçe numaralı sigorta ile  ../…/… - …/…/… tarihleri arasında zorunlu trafik sigortasını yapmıştır.

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına göre sigortacı sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

İzah edilen nedenlerle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesini ihlal ederek kusuru ile ölümlü kazanın meydana gelmesine neden olan sigortalı tarafından meydana getirilen,desteğinden yoksun kalmam nedeniyle, destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze giderlerinin, zarar süresine göre bilirkişi tarafından yapılacak hesaplama sonucunda talep değerini artırmak üzere temerrüt tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. TL’nin şirketiniz tarafından şahsıma ödenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:Dava konusu araca ait kaza sonrası resimler, ….. tarihli kaza tespit tutanağı,tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklarım ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla, destekten yoksun kalma tazminatı ve cenaze giderlerinin, zarar süresine göre bilirkişi tarafından yapılacak hesaplama sonucunda talep değerini artırmak üzere temerrüt tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. TL’nin aşağıda bildirilen hesaba ödenmesini arz ve talep ederim. …./…./….

                                                                                                            TALEP EDEN

EKLER:

Kaza tespit tutanağı,

Trafik tescil belgelerinin, sürücü belgelerinin fotokopileri,

Ölüm raporu ve veraset ilamı,

Müteveffanın mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeler,

… Cumhuriyet Başsavcılığının …/… sayılı soruşturma dosyası,

Tedavi giderlerini gösteren belgeler.

IBAN:

 

 

 


ETİKET: Destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir