Delil tespiti dilekçesi I Delil tespiti dava dilekçesi

 delil tespiti dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

delil tespiti dilekçesi

 

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                     …….

 

TESPİT İSTEYEN :

AD SOYAD:               TC Kimlik No:

ADRES:

ALEYHİNE TESPİT İSTENEN:

ADRES:

KONU: Delil Tespiti Talebimden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

… İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Ada, … Pafta, … Parselde tapuya kayıtlı olan, … adresinde bulunan taşınmazın malikiyim.Davalı dairemin üst katında ikamet etmektedir.

Davalının dairesinin banyosundan yaklaşık üç yıldır su sızıntısı olmaktadır.Son dönemde bu sızıntı ciddi manada artarak banyomuzun tavanına ve duvarlarına  zarar vermenin yanı sıra sağlık açısından hayatımızı olumsuz etkilemekte , dairemizin banyosunu kullanmamızı zorlaştırmaktadır.Şahsıma ait bağımsız bölümde meydana gelen hasar karşı tarafa anlatılmış ve giderilmesi istenmiş, … yılı aşkın süredir olumlu bir yaklaşım görülememiştir.

HMK’nın 400’ncü maddesinde delil tespitinin istenebileceği hâllere ilişkin düzenleme yer almaktadır.Buna göre;

(1) Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.

(2) Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır.

Kanunun ilgili maddesi kapsamında uğramış olduğum haksız eylem neticesinde ileride açacağım davada ileri sürülecek davada kullanılmak üzere keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması konusunda hukuki yarar bulunduğundan şüphe yoktur.Zira delilin hemen tespit edilmemesi halinde  gelecek dönemde yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı kuşkusuzdur.

Arz ve izah edilen nedenlerle ileride açacağım davaya esas olmak üzere keşif ve bilir kişi tespiti yaptırılarak haksız tecavüzün tespiti maksadıyla iş bu tespiti talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK. m. 400 – 406 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde şahsıma ait … İli, … İlçesi, … Mah. …Sok. No:… Kat:…’de davalı tarafından meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dahil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Tespit İsteyen Davacı

EKLER:

Tapu kaydı

Nüfus cüzdanı sureti

 

delil tespiti dilekçesi İNDİR WORD

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.