Davayı kabul dilekçesi

davayı kabul
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Davayı kabul dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

Davayı kabul nedir?

6100 sayılı HMK’nın 308. maddesi gereğince, davayı kabul, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, kabul, ancak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur. Öte yandan davayı kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur (HMK’nın 311/1). Davalının davayı kabul etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere davanın kabulü ile davacının dava dilekçesindeki talepleri konusunda yargılama aleyhinize sonuçlanmışcasına yükümlülük altına gireceksiniz.Bu beyan hakimin aleyhinize verdiği davanın kabulü kararı ile aynı şekilde kesin hüküm niteliğinde olacaktır.

Davanın kabulü beyanında bulunmam halinde yargılama giderleri ve vekalet ücreti öder miyim?

Bu sorunun cevabı HMK madde 312’de yer almaktadır.Buna göre;

(1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere kabul beyanında bulunmanız halinde dava aleyhinize sonuçlanmış gibi yargılama giderlerini ödemeniz gerekecektir.Kısmi kabul var ise bu durumda kabul edilen kısma ilişkin yargılama gideri ödemenize karar verilecektir.

İlk duruşmada davayı kabul etmeniz halinde ise davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet verme koşulu ile yargılama giderlerini ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Davayı kabul vekalet ücreti ödemenize neden olacaktır.Çünkü vekalet ücreti yargılama giderleri kapsamındadır,HMK 312 maddesi gereğince davayı kabul eden davalı tarafından ödenecektir.

Ancak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesinde “Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.” hükmü düzenlenmiştir.

Yargıtay bu konuya ilişkin bir kararında “Somut olayda, vekaletnamesinde davadan feragat etmeye de yetkili kılınan davacı vekilinin davadan feragat etmesi üzerine mahkemece davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği ve davalı yararına vekalet ücretine hükmedildiği, yargılamada iki tarafın esas dava hakkında gösterdiği iddia ve savunmaların incelenmesine ve delillerin değerlendirilmesine geçilmediği, bu durumda yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular çerçevesinde “delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmediği” kabul edilerek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin …. maddesine göre tarife ile belirlenen maktu vekalet ücretinin yarısına hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemiş olması doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin beş numaralı bendinde yer alan “….320,00TL”ibaresinin metinden çıkartılmasına, yerine “660,00 TL” ibaresi yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, ” şeklinde karar vermiştir.((Kapatılan)18.Hukuk Dairesi , 2014/5213 E.  ,  2014/15502 K.)(Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr)

Davayı kabulden vazgeçme mümkün müdür?

Davadan feragat ve kabul kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını doğurur.Ancak; hata, hile veya ikrah gibi davanın kabulü iradenizi usulsüz olarak etkileyen bir nedenin varlığı halinde yani beyanınız tehdit,zor kullanma,şantaj,aldatma vs. nedenlerle etkilenmiş ise feragat  ve kabul  geçersiz olacaktır , bu hususu aynı davada ileri sürebileceğiniz gibi bu beyanın feshi için ayrı bir dava da açılabilirsiniz.

Yargılama giderlerini ödememek şartı ile davayı kabul etmem mümkün mü?

 HMK 309/4’e göre “Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/2-1233 , K. 2016/1006 ,T. 2.11.2016 kararında; bu konuya ilişkin olarak davalı tarafından , davacı tarafın açtığı davanın kabul edildiği, bu anlamda haklılığının ortaya konduğu, davacı veya vekilinin gereksiz yere davayı uzattığı veya gider yapılmasına sebebiyet vermesi hususunun söz konusu olmadığından yargılama giderlerinin davalı tarafından ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.(kaynak https://emsal.yargitay.gov.tr )

 

Davanın kabulü beyan dilekçesi indir (word)

Davanın kabulü beyan dilekçesi indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir