Danıştay karar düzeltme dilekçesi

danıştay karar düzeltme dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Danıştay karar düzeltme dilekçesi

DANIŞTAY …. DAİRESİNE

Gönderilmek  Üzere

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO:

KARAR NO:

KARAR DÜZELTME TALEP EDEN

(DAVACI) :

VEKİLİ : Av.

ADRESİ :

DAVALI :

ADRESİ :

VEKİLİ :

KONU : Danıştay … Dairesi’nin …./…/… tarih ve esas,……karar sayılı kararının düzeltilerek kaldırılması talebimize ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

……… talebi ile açmış olduğumuz dava neticesinde … İdare Mahkemesince verilen karar, Dairenizin …/…/…. Tarih … esas sayılı kararı ile onanmıştır.

Dairenizin ilgili onama kararı usul ve yasaya aykırı olup karar düzeltme yoluna gidilmesi gerekmektedir.Şöyle ki;

1-Müvekkil … Hastanesi .. servisinde görev yapmaktadır. … yıldan beri görevini layıkıyla,özverili bir çalışma içerisinde hizmet etmektedir.Son dönemde sağlık çalışanlarına artan şiddet herkesin malumudur.Bu kapsamda müvekkilin bağlı bulunduğu söz konusu soruna dikkat çekmek maksadıyla eylem kararı almıştır.Müvekkil bu nedenle …/…/… tarihinde görev yerine gitmemiştir.

2-Bunun üzerine davalı idare tarafından …/…/… günü nöbetçi olduğu, ancak görev yerinde bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca 5 (beş) ihtar puanı cezası ile cezalandırılmasına yönelik …./…/… tarih, …… sayılı işlem tesis edilmiştir.

3-30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, "Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi"başlıklı 14. maddesinin dava konusu ihtara ilişkin eylem tarihinde yürürlükte olan ve 10/09/2011 günlü, 28050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik halinde;

"Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır.Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir.

İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.

Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükümlerine yer verilmiş, aynı Yönetmeliğin "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli" başlıklı Ek 2 Listesinde ise; "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilinin 5 (Beş) ihtar puanı cezasını gerektirdiği hüküm altına alınmıştır.

4-Aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına verilen ihtar puanlarının anılan Yönetmelik ile belirlenen fiillere karşılık gelen yaptırımlar olması ve sözleşmenin feshine neden olduğu göz önüne alındığında, bunun disiplin yaptırımı niteliğinde bir işlem olması ve bu işlemin de Anayasal ve yasal düzenlemelerde disiplin yaptırımları için belirlenen ilke ve usullere uygun olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

5-Bu ise, adil yargılanma hakkının bir gereği olarak, tarafsız bir soruşturmacı tarafından yürütülecek, nesnel sonuçlara varılması için lehte ve aleyhte tüm delillerin toplanacağı, bunlar esas alınarak varılacak hukuki sonucun bildirilerek ilgili kamu personeline kendini savunması için olanak sağlanacağı bir soruşturma ile mümkün olabilecektir.

Arz ve izah edilen nedenlerle Dairenizce verilen ONAMA kararı açıkça usul ve yasalara aykırı olup, karar düzeltme incelemesi neticesinde kaldırılması gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle;

Karar düzeltme talebimin kabulü ile Danıştay … Dairesi’nin …./…/… tarih ve esas,……kararının düzeltilerek kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

 

Danıştay karar düzeltme dilekçesi (indir) Danıştay karar düzeltme dilekçesi nereye verilir

Danıştay karar düzeltme dilekçesinin nasıl gönderileceği ve nereye verileceğine ilişkin olarak İdari Yargılama Usul Kanunun 4'ncü maddesi yol gösterici olacaktır.Buna göre;

Danıştay karar düzeltme dilekçesi;

Danıştay'ın ilgili dairesine,

Danıştayın ilgili dairesine gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına,

İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk hakimliklerine verilebilir.

Dilekçelerin verileceği yerler:

Madde 4 – Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait
olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir