Cezanın ertelenmesinin şartları nelerdir ?

cezanın ertelenmesi şartları
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Cezanın ertelenmesi şartları Türk Ceza Kanunun 51'nci maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre;

  • İşlenilen suç İki yıl veya daha az süreyle hapis cezası olmalıdır.Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler için bu süre 3 yıldır.
  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gerekmektedir.
  • Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla sanığın tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.
  • Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir.

Cezanın ertelenmesi şartları konusunda açıklama yaptıktan sonra konu ile ilgili akla gelebilecek sorulara yanıt arayalım.

Ertelenen cezalar adli sicile işlenir mi ?

Ertelenen cezalar adli sicil kaydına işlenir ve adli sicil arşiv kaydında görünür.Çünkü hapis cezasının ertelenmesi kararı mahkumiyet hükmüdür ve bu kapsamda sonuç doğurur.

Adli sicil kanunu madde 9'a göre Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli sicil kanunun adli sicile kaydedilecek bilgiler başlıklı 4'ncü maddesi b bendinde

Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla
cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,adli sicile kaydedilir hükmü yer akmaktadır.

Cezanın ertelenmesi halinde denetim süresi ne zaman başlar ?

Cezanın ertelenmesi ile denetim süresi erteleme kararının kesinleşmesi ile başlar.(Karar ne zaman kesinleşir konulu yazıyı okumak için tıklayınız.)

Cezanın ertelenmesi kararına karşı kanun yolu nedir ?

Cezanın ertelenmesi kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür.

Ceza Muhakemeleri Kanunun 272'nci maddesine göre "İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. "Hapis cezasının ertelenmesi kararı da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Cezanın ertelenmesi durumunda tekrar suç işleme halinde ne olur ?

Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen,uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

Ertelenen cezanın silinmesi mümkün müdür ?

Ertelenen cezanın silinmesi Adli Sicil Kanunun 9'ncu maddesinde yer alan hükümlere tabidir.Buna göre ;

Madde 9- (1) Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin
pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri,kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 12- (1) (Değişik: 5/4/2012-6290/2 md.) Arşiv bilgileri;
a) İlgilinin ölümü üzerine,
b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak
yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl
geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten
itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî
sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya
ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
(4) (Ek: 24/11/2016-6763/40 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik
tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Etiket:Cezanın ertelenmesi şartları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir