Çek iptali davası dilekçesi

çek iptali davası
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Çek iptali davası 2019


….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : Çek iptal ve zayi belgesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR

… şirketine ait ..Bankası …Şubesinden alınan, …. Seri numaralı … keşide tarihli … bedelli çek, …/…/…. tarihinde 1 yıl süreli alt işletme sözleşmesi imzalanmak suretiyle,sözleşme konusuna göre,şirketin kiralamış olduğu … adresinde kullanımında olan tüm binanın, … Güzellik Merkezi olarak dizayn edilerek, bu binanın giriş katı, 1.katı ve 5.katının tahsisi karşılığında  müvekkil şirkete verilmiştir.

Müvekkilin zilyedi bulunduğu anılan çek müvekkil tarafından kaybedilmiş ve tüm aramalara rağmen bulamamıştır.Konu ile ilgili olarak keşideci firmaya gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Arz ve izah edilen nedenlerle kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi ihtimaline binaen meydana gelebilecek kötüye kullanımların engellenmesi için çekin kaybı nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

NETİCE VE TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle çekin iptaline karar verilmesini ve tarafımıza kayıp belgesi verilmesini talep eder gereğinin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ederim.…/…/…

DAVACI VEKİLİ

Av.

çek iptali davası dilekçesi 2019 İNDİR WORD

çek iptali davası dilekçesi 2019 İNDİR PDF


11. Hukuk Dairesi         2015/10197 E.  ,  2016/4690 K.

(…)

Davacı vekili, tahsil edilmek üzere davalı Banka’ya tevdi edilen çekin, davalı tarafından tahsil edilmediği gibi yapılan araştırma sonucunda çekin postada kaybedildiğinin öğrenildiği, çekin kaybedilmesinden davalı Banka’nın sorumlu bulunduğunu ileri sürerek, çek bedeli ve keşide tarihinden dava tarihine kadar işlemiş faiz olmak üzere toplam 20.011 USD’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, dava konusu çekin kaybolmasından müvekkilinin sorumlu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, söz konusu çek, bankaya tahsil cirosu ile temlik edildiğinden son hamilin halen davacı olduğu, davacının çek iptali davası açarak alacağı zayi belgesi ile çekten doğan haklarını keşideci ve kendisinden önceki cirantalara karşı kullanmasının gerektiği, bu şekilde çek bedelinin tahsil edilememesi halinde davacının zararını davalı Banka’dan isteyebileceği, davacı bu yollara başvurmadığından davalının sorumluluğunun bulunmadığı, kaldı ki çekin postada kaybolduğu ve davalı Banka’nın çeki taahhütlü olarak göndermek suretiyle davacı ile arasındaki sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, somut uyuşmazlığa uygulanması gereken mülga 818 sayılı BK’nın 99/2. maddesi uyarınca davalı Banka’nın sorumsuzluğuna ilişkin 03.11.2009 tarihli taahhütte yer alan şartın batıl olmasına, bu itibarla anılan taahhütün davacı tarafından verilip verilmemesi hususunun araştırılmasına gerek olmadığı gibi aynı hususun davanın reddine gerekçe yapılmasının da doğru bulunmamasına, ancak davacı tarafın, davalı Banka tarafından kaybedildiğini ileri sürdüğü çek nedeniyle çek keşidecisi ve cirantalar ile çeki almasına dayanak asıl ilişkiye dayalı olarak ilgililer aleyhine yasal yollara başvurup bu suretle alacağını tahsil edememesi halinde zararının doğacak olmasına ve bundan sonra davalı bankadan zararının tahsilini istemesinin mümkün bulunmasına, somut olayda bu yollara başvurulmaması karşısında davacının belirtilen yasal yollara başvurmadan doğrudan davalı bankadan talepte bulunması gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerinde görüldüğünden yerinde bulunan bu gerekçeye göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir