Boşanma davası İstinaf Mahkemesine başvuru dilekçesi

Dosya masrafı dilekçe örneği tüketici mahkemesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma istinaf dilekçesi örneğini sayfanın sonunda yer alan linklerden indirebilirsiniz

 

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

             …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,


İSTİNAF KANUN YOLUNA;

BAŞVURAN DAVACI/ DAVALI

ADI VE SOYAD:

ADRES:
DAVALI/ DAVACI

ADI VE SOYADI :

ADRESİ :

KONU: …………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…

DAVANIN ÖZETİ:

… Mahkemesine açmış olduğum boşanma davası kapsamında boşanma,maddi-manevi tazminat talebim …. Gerekçesiyle ret edilmiştir.

  1. A) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM:

Hakim Taraflarca Talep Edilmeyen Konuda Karar Vermiştir.Hakim tarafların birinin talebi olmaksızın kendiliğinden davayı inceleyemez karara bağlayamaz.Hal böyle iken  …. Konusunda tarafların bir talebi bulunmamasına karşın ….. hususuna ilişkin olarak Hakim taleple bağlı kalmayarak talep edilenden fazlasına karar vermiştir.Bu nedenle söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Tarafımın İddia ve Savunma Hakları İhlal Edilmiştir. Her davada duruşma yapılması ve tarafların duruşmaya usulüne uygun davetiye ile çağrılmaları zorunludur.Ancak istinaf konusu davada mahkeme tarafıma usulüne uygun tebligat çıkarmamıştır.Bu suretle dava ile ilgili vakıalar ileri sürebilme, deliller gösterebilme, karşı tarafça yapılan iddialara cevap verip açıklamada bulunma imkanım kısıtlanmıştır. Bu nedenle söz konusu karar usul ve yasaya aykırıdır.

Tarafımca Gösterilen Deliller Sebepsiz Olarak Reddedilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371/1-c. maddesine göre, Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi mutlak bir temyiz sebebi olarak öngörülmüştür. …. Konusunu ispat etmek maksadıyla sunmuş olduğum … delilli mahkemece gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir.Ayrıca dinlenilmesini talep ettiğim tanık.. hiçbir gerekçe gösterilmeden dinlenilmemiştir.Bu nedenle anılan karar usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm Gerekçesiz Olarak Verilmiştir. Anayasamız ve kanunlar gereği mahkemelerin kararları gerekçeli olmalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesinde hükmün içeriğinde neler olması gerektiği açıklanırken gerekçe bunlardan biri olarak sayılmıştır.Ancak istinafa konu kararda açıkça görülmektedir ki … dava konusu … ilişkin herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.

Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında çelişki bulunmaktadır. Mahkemenin …. Tarihinde verdiği karar metninde yer alan kısa karar ile … tarihinde açıkladığı gerekçeli karar arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.Mahkemenin son celsede boşanmaya ilişkin vermiş olduğu kararında …  ya karar verilmişken gerekçeli karar bu durumdan farklı olarak … şeklinde yer almaktadır.

Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266. maddesine göre Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.Dava konusu olaya ilişkin mahkemece alınan bilirkişi raporunda … konusunda çelişkiler bulunmasına rağmen ,bu konun açıklığa kavuşturulması için ek rapor alınması gerekirken çelişkili rapora dayanılarak hüküm kurulmuştur.Bu durum açıkça kanuna ve hukuka aykırıdır.Bu nedenle çelişkili bilirkişi raporlarına dayanarak verilen karar usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekmektedir.

B)ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİM :

Davalı ile … tarihinde evlendim.Bu evlilikten … yaşında .. adında müşterek bir çocuğumuz bulunmaktadır.Evlenmemizin ardından .. ilinde yaşamaya başladık.Ancak davalının ailesinin evliliğe olan müdahalesi davalının bu duruma kayıtsızlığı nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsılmış bu aşamadan sonra evlilik birliğinin devam tarafım için çekilmez hale gelmiştir.

Evlilik birliğinin devamı sırasında … da asgari ücret ile çalıştım.

Bir eş olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, evlilik sonrası davalının bana karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir.Davalının saldırgan ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır.

Davalı ile evliliğin ilk yıllarından itibaren şiddetli geçimsizlik mevcut olup; o zamandan bugüne gerek müşterek çocukların küçük olması ve çevrenin baskıları dolayısıyla evlilik birliği devam etmiştir.Fakat son zamanlarda geçimsizlik evlilik birliğini çekilmez hale getirmiştir.

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir tazminat isteyebilir. (TMK 174/1)

Boşanmaya sebep olan olaylarda tarafıma nazaran daha ziyade veya eşit kusurlu olup olmadığı araştırılmadan, boşanma sonucu en azından davalının maddi desteğini yitirdiğim gerekçesiyle,maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken maddi tazminat talebimin ret edilmesi doğru değildir.

Ekonomik ve sosyal durumum, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecem, paranın alım gücü, boşanma yüzünden zedelenen mevcut ve beklenen menfaatlerim, Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alındığında lehime tayin edilen … TL nafakanın yetersiz olduğu ortadadır.

Bu sebeplerle maddi ve manevi tazminata yönelik istinaf başvurumun kabulü ile maddi manevi tazminata hükmedilmesine, arz ve izah ettiğim istinaf başvurusuna konu olan hususlarda mahkemenin olay ve hukuki değerlendirmesinde hataya düştüğü noktaların düzeltilmesini talep etmekteyim.

TALEP SONUCU :

Arz ve izah edilen sebeplerle; İstinafa Talebimin Kabulüne,

Yukarıda belirtilen sebeple ve HMK m. 355 hükmü gereğince re’sen gözetilecek nedenlerle istinaf incelemesi yapılarak mahkeme kararının boşanma yönünden kabulüne ve bunlar yönünden kesinleştirilmesine nafaka ve tazminat yönünden usul ve kanuna aykırı Mahkeme kararının kaldırılmasına ve taleplerim doğrultusunda karar verilmesini arz ve talep ederim.

EKLER :
Nüfus Kayıt Örneği

…Hukuk Mahkemesi’nin …/…/…. gün ve …/… E. …/… K. sayılı kararı

                                                                                        (İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)                                                                                                   DAVACI/DAVALI

 

Boşanma istinaf dilekçesi indir (pdf)

Boşanma istinaf dilekçesi örneği indir (word)

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.