Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi

boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi ?

Boşanma davasında eşlerden birinin otel kayıtlarının istenilmesi mümkündür.Bu talebin gereği ancak dava kapsamında mahkemenin vereceği karar ile mümkündür.

Bilindiği üzere otellere gelen müşterilere ilişkin bilgiler günlük olarak,işletmeler tarafından polis merkezlerine bildirilmekte ve kayıtlar polnet sisteminde tutulmaktadır.

Poliste bulunan bu bilgilerin dava dosyasına eklemesini,davanın görüldüğü mahkemeden talep etmek mümkündür.

Bu kayıtlar kimi zaman eşlerden birinin sadakatsiz davranışlarının ortaya konulması,kimi zamanda eşlerin aslında boşanmaya konu olaydan sonra ortak yaşama devam ettikleri bu durumun af niteliğinde olduğunu ispatlamak için kullanılmaktadır.

Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi ? Sorusuna yanıt ve fikir verici olması adına konuya ilişkin Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesinin bazı kararları şöyledir;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2016/23757 E.  ,  2018/10860 K.

Mahkeme "davacı-davalı erkeğin sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği anlaşılmış ise de davacı-davalı erkeğin, başka bir kadınla fiilen karı koca hayatı sabit görülmediğinden ve Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesindeki şartların oluşmadığı" gerekçesi ile zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de, dosya arasında bulunan, erkeğin ... isimli bir kadınla ..., ... ve ...'a gidiş geliş uçak biletleri ve bu yerlerdeki otel kayıtları itibari ile zina eyleminin ispatlandığı gözetilerek, davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay  2.Hukuk Dairesi 2015/19062 E.  ,  2016/13240 K.

Davacı kadın süresinde verdiği 29.09.2014 tarihli delil listesinde, davalı erkeğin kaldığını iddia ettiği otele ilişkin 15.08.2013 tarihli konaklama bilgileri, danışma ve kat kamera kayıtları ile polnet kayıtlarının getirtilmesini talep etmiştir.

Davacı, yargılama sırasında bu delillerinin toplanmasından açıkça vazgeçmemiştir. Yasal sebep bulunmadıkça gösterilen delillerin toplanmamış olması savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatasıdır.

O halde davacı kadının delil listesinde bildirip, toplanmasını istediği delillerin toplanması ve gerçekleşecek sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekir.

Bu hususlar gözetilmeden yargılamaya devamla eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yargıtay  2. Hukuk Dairesi  2014/21904 E.  ,  2015/6825 K.

Yargılama devam ederken, tarafların barışıp davacı kadının ailesinden habersiz çeşitli otellerde kaldıkları anlaşılmaktadır.

Dayanılan mesaj kayıtları içerikleri ve tanık beyanları da af olgusunu doğrular nitelikte olup affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.

Tarafların bu davranışları önceki olayların affedildiğini, en azından hoşgörü ile karşılandığı gösterir. Barışmadan sonra taraflardan kaynaklanan boşanmayı gerektirir yeni bir hadisenin varlığı da kanıtlanmamıştır.

Bu durumda davacı kadının boşanma davasının reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile kabulü doğru olmamıştır.

Yargıtay  2. Hukuk Dairesi         2014/11138 E.  ,  2014/22690 K.

Davalı koca, davacı kadının başka erkeklerle birlikte olduğunu ileri sürdüğü otelin ismini de belirterek, otel kayıtlarının getirtilmesini delil listesinde talep etmiş, mahkemece bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadan hüküm kurulmuştur.

Davalı koca bu delilinden açıkça vazgeçmemiştir.

O halde mahkemece; davalı kocanın delil listesinde yer alan otel kayıtları getirtilerek, toplanan diğer delillerle birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

İLGİLİ YAZILAR: Boşanma davasında fotoğraf delili

Boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi

Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları 2019

ETİKET: Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi ?

Yargıtay kararları https://emsal.yargitay.gov.tr sitesinde alınmıştır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir