Boşanma davasında kaç şahit gerekir

boşanma davasında kaç şahit gerekir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında kaç şahit gerekir ?

Boşanma davasında şahit sayısının bir önemi yoktur. Şahit olmadan da dava açılıp devam ettirilebilir.Ancak hukukumuzun temel ilkesi olan iddia edenin iddiasını ispat yükümlülüğü boşanma davalarında da geçerlidir.

Bu bakımdan davacı taleplerini,iddialarını somut temellere dayandırmak için, davalı ise diğer tarafın talep ve iddialarını çürütmek için tanık deliline ihtiyaç duyalabilmektedir.

Bu kapsamda doğrudan gördü ve bilgi sahibi tek bir tanık birden fazla tanığın beyanlarını çürütebilecektir.Bu bakımdan tanığın beyanlarının itibar edilebilirliği,niteliği sayısından daha önemlidir.

Yargıtay tarafından verilen bir kararda " Tanık olarak dinlenen ortak çocuk Sabri'nin beyanından kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda boşanmaya sebep olan olaylarda kadın da kusurludur. Erkek tarafından açılan davanın da kabulü gerekirken davanın reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. " şeklinde hüküm verilmiştir.(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2018/5336 E. , 2018/11075 K. )

Bu davada da olduğu gibi güvenilir tek bir tanık davanın seyrini değiştirebilecektir.Boşanma davası kapsamında tanık deliline dayanırken,tanığın tanıklık yapacağı konuda sizin iddianızı destekleyecek karşı tarafın beyanlarını boşa çıkaracak bilgiye sahip kişiler olmasına dikkat edin.Bilgiye dayanmayan soyut nitelikte tanıklığın ispata hiçbir faydası olmayacaktır.

Boşanma davasında kaç şahit gerekir? Sorunun ardından yanıtlanması gereken diğer bir soru ise kimlerin şahitlik yapabileceğine ilişkindir.

Boşanma davasında kimler şahitlik yapabilir ?

Boşanma davasında tanıklık yapabilecekler bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır.Yakın akrabalar,anne baba,çocuk ve diğer üçüncü kişilerin tanık olduğu,bilgi ve gördü sahibi olduğu bir konu var ise tanıklık yapmaları mümkündür.

Bununla birlikte  bazı tanıklar,tanıklık yapmaktan kaçınabilirler,bazı tanıklar ise yeminsiz dinlenir.

Yargıtayca tanıkların davacı veya davalı ile yakın akraba olmasının yalan söyledikleri anlamına gelmeyeceği,yalan söyledikleri iddia edilmekte ise bunun ispat edilmesi gerektiği yönünde yerleşik içtihatları mevcuttur.

Tanık listesi sunma süresi

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 140'ncı maddesi gereği ön inceleme duruşmasında taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ve henüz mahkemeye sunmadıkları delillerini,sunmak üzere iki haftalık kesin süre verileceği hükmü yer almaktadır.Mahkemece verilen bu kesin sürede tanık listesi sunulmalıdır.

HMK 140/5 Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin
getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu
hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile
dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.

Ancak tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. (HMK md.243)

Boşanma davasında şahit gelmezse ne olur ?

Boşanma davasında şahit gelmez ise,dinlenilmesini isteyen  tarafa, dinlenmeyen tanığın adresini bildirmek üzere işin niteliğine uygun kesin süre verilir.

Bu süre içerisinde adres gösterilmemesi halinde bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar verilir.

Adres gösterilmesi halinde ise tanığa usulüne uygun şekilde tebligat çıkarılır.

Tarafların tanığı mahkemede hazır etme yükümlülüğü yoktur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2018/5297 E.  ,  2018/10541 K. sayılı kararı;

Tanıkların dinlenilmesi usulü Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 240 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 243. maddesinde "Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir.

Şu kadar ki tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir" hükmü yer almıştır.

Görüldüğü üzere, kural olan tanığın davetiye ile çağrılmasıdır.

Ancak, taraflarca hazır bulundurulan tanıkların da dinlenilmesi mümkündür.

Mahkemece, yasal dayanağı bulunmadığı halde, taraflara tanıklarını duruşmada hazır bulundurma yükümlülüğü yüklenemeyeceği gibi, tanıkların hazır edilmesi konusunda süre de verilemez.

Verilmiş olsa dahi sonuç doğurmaz.

Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, davalı tarafa Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 240/3. maddesi uyarınca dinlenmeyen tanıklarından ...'in adresini bildirmek üzere davalı tarafa işin niteliğine uygun kesin süre verilmesi, bu süre içerisinde adres gösterilmemesi halinde bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar verilmesi, adres gösterilmesi halinde ise bu tanık ile birlikte adresi bildirilen diğer tanık ... ...'in de usulüne uygun şekilde çağrılarak dinlenildikten ve tarafların tüm delilleri birlikte  değerlendirildikten sonra hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken açıklanan yönlerde işlem yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

(Kaynak: https://emsal.yargitay.gov.tr)

ETİKET: Boşanma davasında kaç şahit gerekir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir