Boşanma davasında fotoğraf delili

Boşanma davasında fotoğraf delili
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında fotoğraf delili

Fotoğraf delilini boşanma davasında kullanmak mümkündür.Çoğunlukla taraflar düğünde çekilen fotoğraflarını,takılan takıları ispatlamak için kullanmaktadır.

Bu konuya ilişkin olarak fotoğraflar kuyumcu bir bilirkişiye incelemesi yaptırılarak dosyaya eklenmektedir.Ancak boşanma davalarında fotoğraf delilinin diğer delillerle desteklenmesi gerekmektedir.

Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  2018/5485 E. ,2018/11019 K. sayılı kararındaKanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür (TMK m. 6, 6100 s. HMK m. 190/1).

Davalı-karşı davacı kadın karşı dava dilekçesinde davacı-karşı davalı erkeğin ziynetleri aldığını, kendi annesi üzerine tarla satın aldığını iddia etmiş, davacı-karşı davalı erkek ise süresinde verdiği cevaba cevap dilekçesinde, ziynet eşyalarının kadında olduğunu savunmuştur.

Dosya içerisinde bulunan fotoğraflar üzerinde kuyumcu bilirkişi rapor hazırlayarak dosyaya sunmuş olup ziynetlere ilişkin bizzat görgüye dayalı tanık beyanı bulunmamaktadır.

Davalı-karşı davacı kadın ziynet eşyasının erkek tarafından alındığını ve kendisine geri verilmediğini ispat yükü altındadır.

Ziynet eşyalarının niteliği gereği, kadının ortak konuttan ayrılırken yanında götürmesi hayatın olağan akışına uygun düşer. Davalı-karşı davacı kadının tanıklarının ziynetlere ilişkin beyanı bizzat görgüye dayalı olmayıp aktarımdan ibarettir.

Tanıkların iddia edilen vakıayla ilgili somut, görgüye dayalı bir bilgileri yoktur.

Dosyada iddiayı kanıtlamaya elverişli başkaca bir delil de bulunmamaktadır.

Davalı-karşı davacı kadın yemin deliline dayanmamış, gösterdiği diğer delillerle de dava konusu ziynet eşyalarının erkek tarafından elinden alındığını ve iade edilmediğini ispat edememiştir.

Bu durumda mahkemece, davalı-karşı davacı kadının ziynet talebinin reddi gerekirken, kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. "

Yargıtay, boşanma sebebinin gerçekleşmesinden sonra eşin diğer eşi affettiğini, birlikte yaşamın devam ettiğini ispatlamaya yönelik olarak, fotoğraf delilinin tek başına yeterli olmayacağına karar vermiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/5565 E.  ,  2017/12919 K.

"Affın kabul edilebilmesi için affı gösterir fiili bir tutum ve davranışın gerçekleşmiş olması gerekmekte olup ayrıca af olgusunu iddia edenin bunu somut delillerle kanıtlaması gerekir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların zaman zaman biraraya geldiği, beraber kaldıkları yönünde bir delil bulunmadığı gibi tarafların birlikte çektirdikleri fotoğrafın tarafların evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya geldiğini göstermeye yeterli değildir."

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/24076 E.  ,  2018/10959 K. sayılı kararında boşanma davasında fotoğraf delili ne ilişkin olarak, zinayı ispatlamaya yeterli olacağına hükmetmiştir.

Zina sebebine dayalı olarak boşanmaya karar verilebilmesi için öncelikle; davalı eşin başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesinin veya cinsel ilişkinin gerçekleştirildiğine pek muhtemel bakılan bir durum içine girdiğinin kanıtlanması gereklidir.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; davalı erkeğin dava açılmadan önce başka bir kadınla birlikte birden fazla kez farklı otellerde tatil yaptıkları ve o kadınla birlikte aynı odada birlikte çekilmiş müstehcen fotoğraflarının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu hale göre Türk Medeni Kanunu'nun 161'nci maddesinde yer alan boşanma sebebi gerçekleşmiştir.

O halde; davacı kadının zina hukuksal sebebine dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

İLGİLİ BAĞLANTI: Boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi

ETİKET:Boşanma davasında fotoğraf delili

Bu sayfada kullanılan Yargıtay Kararları https://emsal.yargitay.gov.tr sitesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir