Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Örneği

boşanma davası cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Aleyhinize açılmış davaya karşı sunacağınız boşanma davası cevap dilekçesi içeriğinde kullanabileceğiniz bir çok unsuru ve savunmayı barındıran bu dilekçe örneğinde;nafaka,tazminat,velayet taleplerine karşı savunma kurgusu ile ,maddi ve manevi şiddet iddiasına karşı savunma yer almaktadır.Dilekçemizi çocuklu aile ve çocuksuz aile kurgusuna göre alternatifli olarak sizlere sunduk.

Boşanma davası cevap dilekçesi hazırlanırken esas alınması gereken belge,dava dilekçesidir.Davalının bu dilekçeyi hazırlarken temel çabası dava dilekçesinde yer alan iddia ve delilleri çürütmektir.Boşanma davası cevap dilekçesi ,dava dilekçesinde yer verilen tüm iddiaları kapsayacak nitelikte hazırlanmalıdır.Dilekçe hazırlanırken davacının iddialarını çürütmek isterken yapmadığınızı ispat etmeye odaklanmanız gerekmektedir zira iddiaya cevap vermek yerine ” o da şunu yaptı” konusuna odaklanırsanız davacının iddialarını cevapsız bırakmış olursunuz.Davacının kusurunu elbette ki ispatlamak gerekmektedir ancak bunu yaparken iddialara cevap vermeyi ihmal etmemek gerekmektedir.

 

AİLE MAHKEMESİNE  (davanın açıldığı mahkeme)

                                                                                                                  …….

DOSYA NO: ………./….. E.                                                

                                                                                             

DAVACI                                 : …………...- TCNO: … .. ………. ..

ADRES                                  :

CEVAP VEREN DAVALI     :

ADRES                                  :

DAVA KONUSU                  :….. tebliğ tarihli boşanma davasına cevaplarımın sunulmasıdır.

CEVAPLARIM:

Her şeyden önce dava dilekçesindeki evlilik birliği doğrudur.Davacı ile ….. evlenmiş bulunmaktayım.Müşterek çocuk bulunmamaktadır.(Alternatif   Davacı ile , ………. tarihinde evlendim, bu evlilikten olma ……….. Doğumlu ……isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.)

Karşı tarafın açtığı haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum.Dava dilekçesindeki tüm iddialar gerçek dışıdır.Şöyle ki;

Karşı tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır.Davacı taraf tam kusurludur ve bu yüzden boşanma davası açmaya da hakkı bulunmamaktadır. Evlendiğim tarihten itibaren bu güne kadar iyi bir aile hayatı için elimden geleni yapmama rağmen eşim, kendisine düşen görevleri yerine getirememektedir.

Eşim ile, … yılı …. ayında, üniversite eğitimi nedeniyle …..  bulunduğumuz sırada tanıştım, evlilik tarihi olan ….. tarihine kadar mutlu bir flört ve nişanlılık dönemi geçirdik. Evlilik yaşamında eşime karşı fedakar, özel günleri hatırlayan, sevgisini, özlemini dile getirebilen ve hatta eşim için gözyaşı dökebilen bir insan oldum.

Dava dilekçesinde belirtildiği üzere evliliğin ilk günlerinden itibaren mizaç ve kültür uyuşmazlığı,sevgi saygı eksikliği söz konusu değildir ,şahsımın davacıya şiddet uyguladığı iddiası tamamen asılsız dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.Bu nedenle de dava dilekçesinde   belirtildiği üzere evlilik birliğinde huzursuzluk yaşanması ve ortak yaşamın devamının bu suretle imkansız hale gelmesi söz konusu değildir.

Dava dilekçesinde maddi manevi psikolojik şiddet iddiası bulunmaktadır.Davacı aynı konutta ikamet ettiğimiz sürece …. olarak görev yapmakta idi hal böyle iken bu eğitim seviyesinde ve görevde bir kişinin evlilik birliğini sarsacak derecede manevi ve psikolojik şiddete maruz kalması halinde tüm yasal yolları kullanacak bilgi , imkan ve kariyere sahip olmasına rağmen buna katlandığının kabulü ve izahı mümkün bir husus değildir.

Bunun yanında maddi şiddete maruz kaldığı iddia edilen davacının yine aynı sebeplerle herhangi bir darp ve cebir raporu almayışının bu hususta yasal bir başvurusunun bulunmayışının da kabulü mümkün değildir zira maddi manevi şiddet veya psikolojik baskı bulunmadığı sunduğum delillerden açıkça anlaşılacaktır.

Tüm bu hususların yanı sıra karşı dava ve maddi-manevi tazminat davası açma ve şikayet hakkımın saklı olduğunu belirtmek kaydıyla davacının tam kusurlu olduğu hususunda davacıya ait ….. numaralı telefon numarası ile kuzenimin …. ait olan ….. ve kendi isteğiyle tarafıma iletilen davacı ile arasında geçen mesajlaşmalara ilişkin yazışma dökümlerini mahkemenize sunmaktayım

Davacının nafaka ve tazminat talepleri haksızdır. Kendisine ait evi ve işyerlerinin bulunması, diğer malvarlığı ve emekli aylığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki davalının kusurlu olması nafaka ve tazminat taleplerinin reddini gerektirir.

Boşanmaya karar verildiği takdirde değerlendirilecek olan velayet noktasında ise; davacının “anne bakımı ve ilgisine muhtaç çocuğun menfaati gereği” şeklinde bir açıklama yaparak TMK m.169’a göre velayeti talep etmesi haklı görülebilir bir gerekçe olamaz. Çünkü yaşı itibariyle çocuğun anne bakım gereksiniminden uzaklaştığı bir dönem olduğu zaten bilinen bir husustur. Bu gerekçe, velayete temel teşkil edemez. Diğer yandan kusurlu davranışları ile boşanmaya giden süreçte,davacı tarafın, müşterek çocuğun zarar görmesine neden olan davranışlarının ağırlığı ortadadır. Buna rağmen yine çocuğun menfaatini gözetmeyerek velayeti talep etmektedir. Hakkımda ise, kızım ile ilişkimin yakın olmadığı iddiası doğru olmayıp tanık beyanları ile de bu husus anlaşılacaktır. Görülmektedir ki evliliğin devamını istememin diğer bir sebebi de müşterek çocuğun ileriye dönük menfaatlerini düşünmesidir

DELİLLER……………: Nüfus kayıtları,tanık anlatımı,telefon kayıtları,taraflara ait mali ve sosyal durum araştırması,davacının davacının yazdığı mektuplar ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK…….:Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerden dolayı;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

Dava tarihinden itibaren boşanma süresince ev kiralamam ve gerekli eşyaları satın alabilmem ayrıca geçimimi sağlayabilmem amacı ile aylık …………TL tedbir nafakasının davalı tarafından ödenmesine karar verilmesine,

Davacı ile müşterek çocuğumuzun bakim giderleri  için aylık ………… TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

Sayın Mahkemece boşanma kararı verildiği takdirde;
-Müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesine,

-Şahsım ve çocuklarımın için ödeyeceği tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak devamına,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.   ……/…./…..

                                                                                                                  CEVAP VEREN DAVALI

 

 

Boşanma davası davaya cevap dilekçesi indir (word)

Boşanma davası davaya cevap dilekçesi indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir