Borca gecikmiş itiraz dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

borca gecikmiş itiraz dilekçesi örneği yazının devamında yer almaktadır.


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 65. maddesinde; "Borçlu, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maninin kalktığı günden itibaren 3 gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve müteakip fıkra için yapılacak duruşmaya taalluk eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtiraz üzerine, icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin talikini tensip edebilir. İcra mahkemesi tetkikatını evrak üzerinde yapar.

Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir..." hükmüne yer verilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 65. maddesine dayanılarak borca itirazda bulunabilmek için öncelikle kusurunuz olmaksızın süresinde borca itiraz edememiş olmanız gerekmektedir.

Mani haliniz kalktıktan sonra 3 gün içerisinde gecikmiş itirazınızı yapmalısınız.

Gecikmiş itirazınızı kanunun ilgili maddesinde görüleceği üzere paraya çevirme işlemleri bitinceye kadar yapabilirsiniz.

Borca gecikmiş itiraz dilekçesi hazırlarken ,mani halinizin ne olduğunu ,mani halinize ilişkin delillerinizin neler olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte borca gecikmiş itiraz dilekçesi ile itirazlarınızı ve itiraz sebeplerinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Borca gecikmiş itiraz dilekçesi icra müdürlüğüne değil İcra Mahkemesine hitaben yazılmalıdır.Takibin niteliğine göre bu mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi olabileceği gibi Asliye Ticaret Mahkemesi'de olabilir.

Borca gecikmiş itiraz dilekçesi üzerine mahkeme basit yargılama usulüne göre gerekli incelemeyi yapacak ve başvurunuzu kabul etmesi halinde gecikmiş olarak yapılan itiraz, süresi içinde yapılmış bir itiraz gibi kabul edilir ve icra takibi de durur.


Borca gecikmiş itiraz dilekçesi örneği


… İCRA HUKUK MAHKEMES’NE

 

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, (T.C.K.N.:   )

ADRES:

KARŞI TARAF (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı, (T.C.K.N.:   )

ADRES:

KONU :Borca gecikmiş itirazımın kabulü ile borca , ferilerine , faize olan itirazım ile birlikte takibin durdurulmasına karar verilmesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

  1. Alacaklı tarafça …. İcra Müdürlüğü'nün …… Sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi kapsamında tebliğ edilen ödeme emrinden …. tarihinde haberdar oldum.
  2. Tebliğ tarihinde …. Hastanesinde geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle tedavi görmekte idim.Buna ilişkin raporlar dilekçemin ekinde yer almaktadır.
  3. Mahkemenize sunduğum makbuzlardan söz konusu borca ilişkin ödemenin yapıldığı anlaşılacaktır.
  4. (Alternatif) Alacaklı tarafından takibe konu olan borcun … TL lik borç bana ait değildir.Bakiye borca itiraz ediyorum.Takip konusu borca temel teşkil edebilecek herhangi bir hukuki ilişki mevcut değildir.
  5. Arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı elimde olmadan borca itiraz edemedim. Bu nedenle gecikmiş itirazımın kabulü ile söz konusu takibin durdurulmasını talep ederim.

DELİLLER : İcra dosyası, Anılan tarihlerde hastanede olduğuma dair belgeler ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K. mad. 65 ve İlgili Tüm yasal mevzuat

TALEP SONUCU : Yukarıda izah  nedenlerle; gecikmiş İtirazımın kabulünü, itiraz ettiğim alacak miktarı olan ….TL ve ferileri ile faizine ilişkin  İcra takibinin durdurulmasını, yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını, saygılarımla arz ederim. …/…/…

İmza

Adı ve Soyadı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.