Baro disiplin kurulu kararına itiraz dilekçesi örneği

baro disiplin kurulu kararına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Baro disiplin kurulu kararına itiraz dilekçesi örneği

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULUNA

Gönderilmek üzere

………. BAROSU DİSİPLİN KURULUNA

 

BARO SORUŞTURMA

DOSYA NO               :

İTİRAZ EDEN (Şikayetçi): Adı Soyadı, T.C.Kimlik No:

ADRES:

ŞİKAYET EDİLEN: Av. (    S.S)

KONU :  …. Barosu Disiplin Kurulunun …/…../….. tarih ….. karar sayılı “''Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına” dair kararına itiraz hakkında.

AÇIKLAMALAR:

…./…../…. tarihli şikayet dilekçem ile yukarıda bilgilerine yer verilen avukat hakkında meslek etik ilkelerine aykırı hareketleri nedeniyle … Barosu Disiplin Kuruluna şikayette bulunarak disiplin cezası ile cezalandırılmasını talep ettim.

…. Barosu Disiplin Kurulu…/…../….. tarih ….. karar sayılı tasarrufu ile şikayet edilen avukat hakkında “'Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına” dair karar verdi.

Anılan karar açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.Şöyle ki;

Vekilim olarak yürütmekte olduğu yargılamanın devamı sırasında yürütmenin durdurulması talebimizin mahkemece reddi kararı verilmesine rağmen tarafıma herhangi bir bilgi vermeksizin bu karara itiraz yoluna gitmemiştir.

Bu durum kendisine sorulduğunda yargılamanın uzamasını engellemek maksadıyla yaptığını söylese de bu beyanı gerçeği yansıtmamaktadır ve dosyayı takipte  gösterdiği ihmali davranışları nedeniyle başvuru süresi kaçırılmıştır.

Vekilliğimi yaptığı dönemde dosya hakkında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

Bununla birlikte …. İdare Mahkemesinin kararı …/…./… tarihinde kendisine tebliğ edilmesine rağmen,vekil sıfatı devam etmesine rağmen ne bu kararı temyiz etmiş ne de söz konusu karara ilişkin tarafımı bilgilendirmiştir.Bu nedenle de istinaf süresi kaçırılmış ve dava kesinleşmiştir.

TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle …. Barosu Disiplin Kurulunun …/…../….. tarih ….. karar sayılı “''Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına” dair kararı kaldırılarak avukat hakkında disiplin cezası verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../...

 

 

İTİRAZ EDEN

İmza

Ad Soyad

 

Ekler:

 

 

Baro disiplin kurulu kararına itiraz dilekçesi örneği (indir)

Disiplin kurulu kararına karşı itiraz

Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.

Birlik disiplin kurulu, disiplin davalarını dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya meslekten çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi sırasında, ilgili avukatın isteği üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir. (Avukatlık Kanunu md.157)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir