Ayıplı konut ihtarname örneği

Ayıplı konut ihtarname örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ayıplı konut ihtarname örneği

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

 

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRESİ :

KONU : Ayıplı ifa nedeniyle inşaatın tamiri ve tazminat bildirimim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Tarafınıza ait … … San. Tic. Ltd. Şti’ den …. Ada … parsel …. Pafta da yer alan arsada yapılacak konut projesine ilişkin olarak …/…/…. Tarihinde … Noterliğinin … yevmiye numaralı satış sözleşmesi ile yapılan anlaşma uyarınca …’er TL taksitlerle toplamda ….TL bedel karşılığında konutun …/…/… tarihinde teslimi öngörülmüştür.

Anılan konut süresinde …/…/… tarihinde teslim edilmesine rağmen, teslim edilen konutun özelliklerinin sözleşmede kararlaştırılan nitelikte olmadığı tarafımca yapılan inceleme sonrası tespit edilmiştir.Buna göre;

Tarafıma teslim edilen bağımsız bölümde kullanılan pencerelerde kullanılması taahhüt edilen nitelikte malzeme kullanılmamıştır.

Konutun banyosunda kullanılan malzemeler taahhüt edilen niteliklere sahip değildir.

Konutun antresinde yapılacağı taahhüt edilmiş eşya dolabı yapılmamıştır.

Mutfak dolapları vaat edilen niteliklere sahip değildir.

Borçlar Kanunun 474’ncü maddesi gereği “ İş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır.” Bu kapsamda …/…/… tarihinde yapılan teslimat sonrası yapılan incelemede tespit edilen ayıplar bu ihtarname ile süresinde tarafınıza bildirilmektedir.

Borçlar Kanunun 475’nci maddesine göre “Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde iş sahibi, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

  1. Eser iş sahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme.
  2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme.
  3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme.
 İş sahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. “

Bu kapsamda eser sözleşmesi olduğunda kuşku bulunmayan tarafınız ile akdettiğim …/…/… tarihli eser sözleşmesi uyarınca gelinen aşamada ayıplı ifa söz konusu olduğundan kanunda yer alan seçimlik haklarımdan eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme hakkımı kullanmakla,genel hükümlere göre tazminat isteme hakkımın saklı olduğunu talep ve ihtar ederim.

Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımdan yargı yoluna gitmeden durumu tarafınıza ileterek gereğinin ifasını talep etmenin uygun olacağı kanaati ile  işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren Borçlar Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ….TL’nin herhangi bir kesinti yapılmaksızın yasal faizi ile birlikte ayıp oranında bedel indirimi yapılarak anılan miktarın aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba yatırılmasına aksi halde aleyhinize yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyorum. …/ …/ …

 

EK:

... Noterliğinin … yevmiye numaralı satış sözleşmesi

 

HESAP NUMARASI:

IBAN NUMARASI:

 

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

 

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba posta vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederim……/…../….

İHTAR EDEN

İmza

AD SOYAD

Ayıplı konut ihtarname örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Ayıplı beyaz eşya ihtarname dilekçesi örneği

Ayıplı araç dava dilekçesi örneği

Etiket: Ayıplı konut ihtarname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir