Asliye ceza istinaf dilekçesi

Asliye ceza istinaf dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asliye ceza istinaf dilekçesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) DAİRE BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

…… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

ESAS NO :

KARAR NO :

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN SANIK :

KARAR TARİHİ:

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ:

ATILI SUÇ:

KONU :… Asliye Ceza mahkemesinin……..,esas…...karar sayılı hükmünün istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

… Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih …esas,…. Karar sayılı   gerekçeli kararında hakkımda …….. suçu uyarınca, atılı suçun sabit olduğu gerekçesi ile .. yıl .. ay hapis ve … TL adli para cezası ile cezalandırılmama karar verilmiştir.

Yerel mahkemenin anılan kararı usul ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

……………………………….

Suçu işlediğime dair mahkumiyete yeterli delil bulunmamasına rağmen cezalandırma yönünde karar verilmiştir.Dosya kapsamında mevcut olan lehime ve aleyhime bütün delillerin birlikte değerlendirildiğinde suçu işlenmediğim sabittir. Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2. maddesine göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde beraat kararı verileceği düzenlenmiştir.

İddianamede bahsi geçen olay ve kabuller dışında olaylara dayanılarak hüküm kurulmuştur. Evrensel hukuk prensipleri gereği iddianamesiz ceza olmaz hükmüne açıkça aykırı karar verilmiştir.

Koşulları mevcut olmasına rağmen Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına veya ertelemeye karar verilmemiştir.

Şartları oluştuğu halde cezadan takdiri indirim yapılmamıştır.Türk Ceza Kanununun 62. maddesine göre sanık yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, verilecek cezadan 1/6 indirim yapılması gerekmektedir. Kanunda sayılan takdiri indirim nedenleri ise; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlardır.Cezada indirim yapılması gerekirken yasaya aykırı karar verilmiştir.

Eksik soruşturma nedeniyle delillerin tamamı toplanmamıştır.

Ceza Muhakemesi Kanununun 160/2. maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

Ancak dinlenilmesini talep ettiğimiz … isimli tanık nedensiz olarak dinlenmemiştir.Toplanmasını talep ettiğim … delili ise … gerekçesi ile mahkemeye getirtilmemiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında hakkımda beraat kararı vermesi gerekirken, mahkumiyet kararı vermiştir. Bu istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

İstinaf incelemesi yapılarak kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak BERAATİME karar verilmesini;

Ceza davasının mahkemenizce yeniden görülmesi mümkün değilse, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İstinaf Yoluna Başvuran Sanık

Asliye ceza istinaf dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir