Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder

asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder

Nafaka miktarının belirlenmesinde nafaka borçlusunun yani nafakayı ödeyecek kişinin gelir/ekonomik durumu önem arz etmektedir.

Nafaka ödeyecek kimsenin geliri ile birlikte karşı tarafın ekonomik durumu ve başkaca etkenler de ,asgari ücretlinin ödeyeceği nafaka miktarını değiştirecektir.

Kesin olarak bir rakam vermek elbetteki mümkün değil ancak nafaka dosyalarının görüldüğü Yargıtay'ın 3'ncü Dairesinin kararlarını," asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder "  konusunda fikir verici olması için inceledik.

3. Hukuk Dairesi  2018/4449 E.  ,  2018/8905 K.

Davalı-davacı, müşterek çocuğun velayetinin kendisine verildiğini, müşterek çocuk için 100 TL, kendisi için 200 TL nafakaya hükmedildiğini, davacının bu nafakayı düzenli ödemediğini, icra takibi başlattığını, gelirinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece,davalı -davacının yoksulluk nafakasının indirilmesine ilişkin karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan bu hususta yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına, davanın kısmen kabulü ile müşterek çocuk için hükmedilen aylık 100 TL olan iştirak nafakasının dava tarihinden başlamak üzere 175 TL artırılarak aylık 275 TL iştirak nafakasının davacı-davalıdan alınarak davalı davacıya verilmesine karar verilmiş ve hüküm davalı-davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkeme kararı dairece onanmıştır.

3. Hukuk Dairesi   2018/2222 E.  ,  2018/4713 K.

Davacı, davalı için aylık 250.00.- TL, ortak çocuk için aylık 200.00.- TL nafaka ödediğini, asgari ücretile çalıştığını, davalının...'da işçi olduğunu ileri sürerek nafakaların kaldırılmasını talep etmiştir.Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş , hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Mahkeme kararı dairece onanmıştır.

3. Hukuk Dairesi   2017/14755 E.  ,  2017/14113 K.

Davacı; davalı ile boşandıklarını, müşterek çocuk ....n velayetinin davacı anneye verildiğini, küçük için davalı tarafından 100,00 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verildiğini, aradan geçen süre, küçüğün ihtiyaçlarının artması, asgari ücretin yükselmesi de dikkate alınarak, iştirak nafakasının aylık 400,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, ...1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05/03/2009 tarih ve 2008/161-2009/129 Esas-Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk.... adına takdir edilen 100,00 TL iştirak nafakasının 50,00 TL artırılarak 150,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak; TMK.4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun olacak şekilde biraz daha yüksek miktar iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken; yazılı gerekçe ile müşterek çocuk için az miktarda iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

3. Hukuk Dairesi  2017/13454 E.  ,  2017/12069 K.

Davacı; epilepsi hastası olduğunu, müşterek çocuğa baktığını, yeniden evlendiğini, davalının ise çalışmaya başladığını, yoksulluğunun ortadan kalktığını ileri sürerek boşanma kararı ile birlikte davalı lehine hükmedilen 200,00 TL yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, nafakanın yetersiz olması nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının çalışmaya başladığı ve yaşamını ikame ettirebilmesi için başkalarına muhtaç durumda olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; tarafların 29.01.2013 tarihinde boşandıkları, davalı lehine 200,00 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiği görülmüştür.

Davalının ekonomik ve sosyal durum tespitinde; temizlik işçisi olarak asgari ücret karşılığı çalıştığı, kira ödemeden ailesiyle yaşadığı anlaşılmaktadır.

Nafaka alacaklısı kadının, elde ettiği gelirin yukarıda belirtilen zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılaması beklenemez.

Başka bir anlatımla, davalının eline geçen toplam gelir miktarı, onu yoksulluktan kurtaracak mahiyette değildir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, ihtiyaçları ve harcamaları dikkate alındığında, yasal düzenlemeler ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda davalı kadının maaş gelirinin bulunması hakkında hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasını gerektirmez.

Bu durum yoksulluk nafakasının indirilmesi nedenidir.

Bu nedenle davalı kadın hakkında yoksulluk nafakasının kaldırılması hakkaniyete uygun bulunmamıştır.

Yazıda yer alan kararlar ilgili Yargıtay kararının özeti mahiyetindedir,kararların tam metnine https://emsal.yargitay.gov.tr   adresinden ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ BAĞLANTI: Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır

ETİKET: Asgari ücretle çalışan ne kadar nafaka öder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.