Arazi toplulaştırma itiraz dilekçe örneği

Arazi toplulaştırma itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Arazi toplulaştırma itiraz dilekçe örneği

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                       …….

 

DAVACI : Adı Soyadı , T.C.Kimlik No:

ADRES :

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI :

ADRES :

KONU             : Arazi Toplulaştırma İşleminin İptali Talebi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1- … İli, … İlçesi, … Köyü,…. Ada …..pafta….parselde yer alan müvekkile ait arazi toplulaştırma projesine istinaden toplulaştırmaya dahil edilerek yeni mülkiyet tesisi ve yeni parselasyon planlaması yapılarak …/…/…. tarihinden itibaren askıya çıkarılmıştır.

2- Müvekkile ait taşınmazın bulunduğu alanda  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca arazi toplulaştırması yapılmasının kararlaştırıldığı idari işlemde, proje alanındaki toprakların derecelendirilmesinden sonra parselasyon haritasının ve yeni mülkiyet listelerinin yapılarak, bu uygulama sonucunda müvekkile, sahibi bulunduğu ….. İli, …. İlçesi, …. Köyü, …. mevkii, … parsel sayılı taşınmaza karşılık yeni oluşan … ada, … parsel; … ada, … parsel ve … ada, … parsel sayılı taşınmazlar  verilmiştir.

3-…/…/…. tarihinden itibaren askıya çıkan toplulaştırma projesine süresinde arazi derecelendirme komisyonuna başvurularak, arazi derecelendirme haritası ile liste ve tablosuna ilişkin itirazlar sunulmuş ancak komisyonun …/…/… tarihli kararı ile başvurunun reddine karar verilmiştir.

4-Müvekkile verilen arazi incelendiğinde görülecektir ki , arazi toplulaştırması tarımsal gereklilikler dikkate alınmadan yapılmış ve uygulama neticesinde kendisine verilen yer değersiz ve küçüktür.

5-Dava konusu toplulaştırma işlemi yapılırken,”Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir.” İlkesine riayet edilmemiştir.Bununla birlikte her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanması gerekirken müvekkile verilen alanda bu hususa dikkat edilmeksizin belirleme yapılmıştır.

6- Arazi toplulaştırma yönetmeliğin 16/ğ maddesine aykırı işlem tesis edilmiştir.Buna göre “roje sahasındaki sabit tesislerin tescilleri yapılmış olsun ya da olmasın tüm dokümanları ilgili kişi ve kuruluşlardan temin edilerek bunlardan yerleri değiştirilemeyecek olanların mevcut durumları korunur.” Müvekkilin taşınmazı üzerinde yer alan tarımsal yapı dikkate alınmaksızın işlem tesis edilmiştir.

7-Arz ve izah edilen nedenlerle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca tesis edilen arazi toplulaştırması projesinin ve arazi derecelendirme haritası ile liste ve tablosun iptaline karar verilmesini taleple sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Arazi toplulaştırma yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Arazi toplulaştırmasına ilişkin parselasyon haritası ve mülkiyet listesi,Arazi Derecelendirme Komisyonuna yapılan başvuru ve cevabi yazısı,tanık,bilirkişi ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen nedenlerle müvekkile ait  sahibi bulunduğu ….. İli, …. İlçesi, …. Köyü, …. mevkii, … parsel sayılı taşınmaza karşılık yeni oluşan … ada, … parsel; … ada, … parsel ve … ada, … parsel sayılı taşınmazların verilmesine dair arazi toplulaştırmasına ilişkin parselasyon haritası ve yeni mülkiyet listesine ilişkin Arazi Derecelendirme Komisyonu kararının iptaline karar verilmesini,yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

 

EKLER:

 

 

Arazi toplulaştırma itiraz dilekçe örneği (indir)

ETİKET: Arazi toplulaştırma itiraz dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir