Araç değer kaybı cevap dilekçesi

araç değer kaybı cevap dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Araç değer kaybı cevap dilekçesi dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

-Araç değer kaybı cevap dilekçesi-

 

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

    Gönderilmek Üzere     

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                            …….

 

ESAS NO:201…/….

CEVAP VEREN DAVALI: Ad Soyad,TCKN

ADRES:

DAVACI: Ad Soyad,TCKN

ADRES:

DAVACI VEKİLİ: Av.

DAVA KONUSU: Haksız fiilden kaynaklanan tazminat

CEVAPLARIM:

Davacı …/…/…. tarihinde saat ..:…sıralarında “…….” plakalı araç ile “..” plaka sayılı araç arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin olarak “……..” plakalı araçta meydana gelen değer kaybının tazminini ve tahsilini talep etmiştir.

…….. Sigorta, tarafıma ait aracın zorunlu trafik sigortacısıdır. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonrasında davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybından davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekmektedir.

HMK’nın 61’nci maddesine göre “Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.”

Bu nedenle davanın …….. sigortaya ihbarı ve şahsım bakımından söz konusu davanın reddi gerekmektedir.

Davacı ………. sigorta tarafından yapıla expertiz raporuna istinaden tarafımın kusur oranının %100 olduğunu ifade etmiştir.Söz konusu kusur değerlendirmesi hatalı ve taraflıdır.Bu bakımdan mahkemenizce tarafsız bir bilirkişiye kazanın meydana gelmesinde tarafların kusurunun hesaplattırılarak bir değerlendirme yapılması zorunludur.Davalının dava dilekçesinde belirttiği şekilde kusuru kabul ettiğim ve zarara sebebiyet verdiğimi kabulüm söz konusu değildir.Trafik kaza tespit tutanağı incelendiğinde görülecektir ki sadece olayı anlatmam şeklindeki beyanım söz konusudur.Bu bakımdan davacının asli kusur izafesi yersiz ve hatalıdır.

Türk Borçlar Kanunun 49’ncu maddesinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğunda en önemli kriter illiyet bağıdır.

Haksız fiil sorumluluğundan söz edebilmek için ortaya çıkan zararın haksız fiili meydana getiren fiil neticesinde olması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile, davranış ile zarar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmalıdır. Bazı durumlarda davranış ile zarar arasındaki uygun illiyet bağının kesilmesi mümkündür. Bu durumlarda davranış gerçekleştiren kişiyi haksız fiilden sorumlu tutmak mümkün değildir.Bu durumlardan biri de zarar görenin kusurudur.Bu kapsamda davacıda söz konusu kazanın meydana gelmesinde kusurludur ve davacının kusuru illiyet bağını kesecek niteliktedir.

Her ne kadar dava dilekçesinde aracın dört aylık olduğu ve hasarsız olduğu belirtilmiş ise de  araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması gerektiğinden  bahsi geçen kazadan önce araçta herhangi bir hasar kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması zorunludur.

Arz ve izah edilen nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:Türk Borçlar Kanunu,Medeni Kanun,Yargıtay Kararları ve ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER:Davacı tarafından sunulacak delillere karşı delil sunma hakkım saklı kalmak üzere,tanık,bilirkişi ve diğer sair tüm yasal delil.

TALEP SONUCU:Arz ve izah edilen nedenler ile mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle davacının tazminat alacağı ve faiz talebinin reddine,

HMK’nın 61’nci maddesi hükmü gereği davanın ………. Sigortaya ihbarına,

Yapılacak yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …./…/…..

 

DAVALI

……

EK:

Araç zorunlu trafik sigorta poliçesi.

 

İLGİLİ BAĞLANTI:Değer kaybı sigorta dilekçe örneği

ETİKET:araç değer kaybı cevap dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir