Apartman yöneticisi hakkında suç duyurusu

apartman yöneticisi hakkında suç duyurusu
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Apartman yöneticisi hakkında suç duyurusu

….… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ : Ad Soyad , T.C. Kimlik No ( )

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli, ikamet ettiğim apartmanın yöneticisidir. …/…/… tarihinden beri bu görevi yapmaktadır. …/…/… tarihinde yapılan toplantı da talebim üzerine tarafıma verilen belgeleri incelemem neticesinde;

Usule aykırı şekilde, apartmanın boyanması karşılığında makbuz alınmadığı , buna karşın … TL harcama yapıldığını,

Blok sakinleri ile yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarda vekalet ücretlerini apartman ortak gideri için toplanan gelirlerden harcadığını,

Apartmanın gelir toplamının 40.220 TL, gider toplamının ise 36.056 TL olduğu, kasa mevcudunun 4.160 TL olması gerekirken bu paranın apartmana ait banka hesabında ve başkaca bir yerde bulunmadığını tespit ettim.

Türk Ceza Kanunun “Güveni Kötüye Kullanma” başlıklı 155’nci maddesine göre “Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Şüphelinin binaya ait olup muhafaza etmekle yükümlü olduğu,ortak giderler için kullanmaya özgülenen paraları amacı dışında kullandığı ve bu suçu kanunun 155/2 maddesinde yer aldığı üzere hizmet ilişkisinden kaynaklanır şekilde icra ettiği yapılacak soruşturma neticesinde tespit edilecektir.

Arz edilen nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri nedeniyle her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması,gerekmekte ve talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK.155 md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/….

Şikayetçi

 

EKLER:

 

Apartman yöneticisi hakkında suç duyurusu (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Aidat borcunu ödemeyen ev sahibine ihtarname örneği

Apartman aidat borcu ihtarname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir