Adli yardım talebi dilekçesi

adli yardım talebi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

adli yardım talebi dilekçesi


MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                      ……….

…/…/…

DOSYA NO :

DAVACI:

VEKİLİ :

KONU : Adli yardım talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : Müvekkil ev hanımı olup hiçbir geliri bulunmamaktadır.Kendisinin ekonomik durumu iyi olmayıp yargılama masraflarını karşılayacak gücü bulunmamaktadır.Müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğu bulunmaktadır,çocuklarının ihtiyaçlarını dahi zor karşılamaktadır.İlgili dava dosyası kapsamında talep edilen … ücretini karşılayacak durumda değildir.Arz ve izah edilen nedenlerle adli yardım talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz izah edilen nedenlerle, müvekkilimizin maddi durumunun kötü olması sebebiyle dava dosyasına ilişkin giderleri karşılama gücü bulunmadığından adli yardımdan faydalandırılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Ekler :

                                                                                              Davacı Vekili

 

adli yardım talebi dilekçesi İNDİR WORD


T.C.Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E: 2016/5697 K: 2016/5403 K.T.: 15.12.2016

(…)

6100 Sayılı HMK’nın 336. maddesine göre adli yardım talebinin, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden isteneceği, Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebinin ise bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a yapılacağı düzenlenmiştir.

Aynı Kanun’un adli yardım talebinin incelenmesi başlıklı 337. maddesinde mahkemenin, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebileceği düzenlenmiş, 11.04.2013 gün ve 6459 Sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen cümle ile de, talep hâlinde incelemenin duruşmalı olarak yapılacağı, adli yardım taleplerinin reddine dair mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebinin açıkça belirtileceği düzenlemesi getirilmiştir.

Yine, 6459 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonunda adli yardım talebi hakkında verilen kararlara karşı itiraz yasa yoluna gidilebileceği; buna göre adli yardım talebinin reddine dair kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebileceği, kararına itiraz edilen mahkemenin, itirazı incelemesi için dosyayı o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde adli yardım talebi yapılan hukuk mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye göndereceği, itiraz incelemesi neticesinde verilen kararın kesin olacağı düzenlenmiştir.

03.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 45. maddesine göre adli yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adli yardım konusunda bir karar verilinceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir.

(…)

Kaynak: https://emsal.yargitay.gov.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir