Adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri

adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri,
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri


                T.C.                                                                                                              Örnek No : 13**

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı   ve  varsa    kanuni  temsilcisinin    ve     …………………………………………………………..

vekilinin   adı, soyadı  ve  yerleşim   yerindeki     …………………………………………………………..

adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa           …………………………………………………………..

Türkiye’de   göstereceği     yerleşim  yerindeki     …………………………………………………………..

adresi                                                                     : …………………………………………………………

2-Borçlunun ve varsa   kanuni   temsilcisinin   adı, ……………………………………………………………

soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı      …………………………………………………………..

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı  ve      …………………………………………………………..

işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya teminat     …………………………………………………………..

yabancı  para  ise  alacağın hangi tarihteki kur      …………………………………………………………..

üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  ………………………………………………………….

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri            : …………………………………………………………

5-Sözleşme ve tarihi                                                  : …………………………………………………………

 

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ……………… gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren ………….. gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*

(İİK m.269)                                                                                                                          ……./……./……

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

       

**: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51’e karşılık gelmektedir.

 

adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri İNDİR WORD

adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri İNDİR PDF


12. Hukuk Dairesi         2014/8153 E.  ,  2014/11453 K.

(…)

Alacaklı tarafından, borçlu hakkında kira sözleşmesine dayalı olarak başlatılan adi kira ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibinde, örnek 13 numaralı ödeme eminin tebliği üzerine borçlu yasal süresi içerisinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda ödeme emrinde borç sebebinin belirtilmediğini, kira alacağı dışında başka alacak için adi kiraya ilişkin icra takibi yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 269/1. maddesine göre; “Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanunu’nun 260 ve 288. maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.”

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 35. maddesinde ise adi kira ve hasılat kiralarına ilişkin ödeme emrinin “kesinleşen kira alacağı için alacaklının haciz talep edebileceği ve icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılmasını isteyebileceği” kaydını ihtiva edeceği hususu düzenlenmiştir.

Kira sözleşmesinde belirli bir edimin (giderin) kiracıya ait olduğunun belirtilmiş olması o edimin (borcun) kira borcundan sayılmasını gerektirmez. Kiracı, kira sözleşmesinde yakıt gideri, bekçi parası, kapıcı parası, temizlik parası, su parası, elektrik parası, çöp parası, yönetim gideri, telefon ücreti vs. gibi yan giderleri ödemeyi üstlenmiş olsa dahi, söz konusu edimler asıl kira borcu olmayıp asıl kira borcunun eklentisi niteliğinde olduğundan anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi tahliyeye neden olmaz.

Bu durumda adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibinde, asıl kira borcu ile kira sözleşmesinde belirtilen diğer edimlere ilişkin alacakların birlikte talep edilmesi ve bu alacaklar için örnek 13 numaralı ödeme emrinin borçluya gönderilmesi mümkün ise de; asıl kira borcu dışında kalan kira sözleşmesine dayalı alacaklar için adi kiraya ilişkin takip yapılması mümkün değildir.

Somut olayda, takip talebinde borcun sebebi olarak “yıllık gider katılım payı ve elektrik, su ve diğer giderler” açıklamasına yer verildiği görülmektedir. Takip dayanağı kira sözleşmesinde, takipte talep edilen alacakların kira parasından sayılacağı ve ödenmemesi  halinde tahliye nedeni olacağına dair bir düzenlemede bulunmadığına göre bu alacak kalemleri için borçluya örnek 13 numaralı ödeme emri gönderilmesi usul ve yasaya aykırıdır. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr


12. Hukuk Dairesi         2014/3098 E.  ,  2014/5433 K.

(…)

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. İcra müdürünün alacaklının talebi üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri göndermesi yasanın emredici hükmüne aykırılık teşkil eder.

Somut olayda, takibin dayanağı, eda hükmü içeren para alacağına ilişkin ilam olduğundan alacaklı ancak ilamlı icra takibi yapabilir. Borçluya örnek 4-5 icra emri gönderilmesi yerine adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin örnek 13 ödeme emri gönderilerek ilamsız takibe geçilmesi yukarıda açıklanan yasanın emredici hükmüne aykırıdır.

(…)

Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir