Aciz vesikası talep dilekçesi

aciz vesikası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Aciz vesikası dilekçe örneği sayfanın sonunda yer almaktadır. 

Aciz vesikası nedir?

Alacaklının başlattığı bir takip neticesinde alacağın tamamını alamadığında,alamadığı miktar için verilen,takibe konu alacağın ödenmemiş olan miktarını ve borçlunun bazı tasarruflarını iptal ettirmesine imkan tanıyan belgedir.

Aciz vesikasının alacaklı bakımından en önemli getirisi alacağın zamanaşımına uğramasına mani olmasıdır.

Aciz vesikası verilmesinin şartları

1)Alacaklı haciz tesis ettirmiş veya hacze iştirak etmiş olmalıdır.

2)Alacaklı alacağını,ana alacak,faiz ve masraflarının tamamını karşılayacak şekilde alamamış olmalıdır.

3)Hacizli malın satışında,satış için teklif verilmesi veya yeterli teklif verilmemesi nedeniyle satış mümkün olmamış ya da satışa rağmen alacak karşılanamamış olmalıdır.

4)Borçlunun haczi mümkün başkaca bir malı bulunmaması gerekir.

Aciz vesikası ne işe yarar ?

Alacaklı,haciz sonrasında alamadığı alacağı için yeniden takibe geçme imkanına sahip olur ve borçlu bu takibe itiraz etse dahi bu vesika ile itirazın iptali imkanına sahip olur.

Alacaklı bir yıl içinde yeniden takibe başlarsa ödeme emri göndermesine gerek kalmaz.Bu bir yıl içinde borçluya ödeme emri tebliğ edilmeyeceğinden borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi de söz konusu değildir.

Borç hakkında, borçlu için yirmi yıl süreyle zamanaşımı işlemez.

Bu vesika alacaklıya İcra İflas Kanunun 277 nci maddesinde yer alan iptal davası hakkı verir.Buna göre;

1-)Alacaklıya, olağan hediyeler hariç  olmak üzere,aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve karşılıksız tasarrufları iptal ettirme imkanı tanır.

Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez.

2-)Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemeyen bir borçlu tarafından hacizden veya
mal bulunmaması sebebi ile acizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa geçersiz olur.

Borçlunun teminat göstermeyi önceden taahhüt etmiş olduğu haller istisna olmak
üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler,

Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler.
Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.

Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez.

3-) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir.

Ancak, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.

Ödemeden aciz vesikası nasıl alınır ?

Ödemeden aciz vesikası alacaklının talebi üzerine icra memuru tarafından düzenlenir.Kimi hallerde icra memuru tarafından kendiliğinden düzenlemesi de mümkün olabilmektedir. (Aciz vesikası dilekçe örneği yazının devamında mevcuttur.)

Aciz vesikasına faiz işler mi ?

Kesin aciz belgesine bağlanmış olan alacak hakkında faiz işlemez.

- Aciz vesikası dilekçe örneği -

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO :

ALACAKLI: AD SOYAD TCKN

ADRES:

BORÇLU:AD SOYAD TCKN

ADRES:

KONU: Aciz vesikası düzenlenmesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda dosya numarası yer alan takip neticesinde …/…/… tarihinde yapılan haciz ile haczedilen …’nın …/…/… tarihinde yapılan satışı sonrası ….TL olan alacağın ….TL’si karşılanmış olup,karşılanmayan kısım …TL’dir.Hal böyle iken İİK’nın 143’ncü maddesinde aranan şartlar oluştuğundan borçlu hakkında borç ödemeden aciz vesikası düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur.Bu nedenle dosya borçlusu hakkında borç ödemeden aciz vesikası düzenlenip tarafıma verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

ALACAKLI

 

 

ETİKET: İcra ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir