Abonelik sözleşmesinin sonlandırılması dilekçesi

abonelik sözleşmesinin feshi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Abonelik sözleşmesinin feshi dilekçesi örneği 

 

…..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN        : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                      :

ŞİKAYET EDİLEN     : 

KONU                       :Abonelik Sözleşmesinin Sonlandırılması Talebi

AÇIKLAMALAR:
…/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını konusunda abonelik sözleşmesi yaptım.

İlgili firmanın yayınlarında kalitenin düşmesi,kanal sayısının azalması,müşteri hizmetlerinin yetersizliği  nedeniyle yayıncı firmayı ikaz edip bu eksikliklerin giderilmesini talep etmem rağmen yayınlarda ve diğer şikayet konularında bir iyileştirme yoluna gidilmemiştir.

Bu durumda ilgili firmanın ayıplı malı söz konusudur.Tüketicinin korunması hakkındaki kanunu 11’nci maddesi ayıplı malın varlığı halinde tüketiciye bazı seçimlik haklar tanımıştır.Bu haklardan biriside birinci fıkranın a) bendinde düzenlenen “Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme” hakkıdır.

Kanun verdiği hak kapsamında sözleşmeyi sonlandırdığıma dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya gönderdim.

Yayıncı firma 7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmeyerek  … Bankası’ndaki hesabımdan …TL. kesinti yapmıştır.Abonelik sözleşmesine ilişkin yönetmelik hükmü süresinde feshedilmeyen sözleşme nedeniyle hizmet ücreti talep edilemeyeceğini düzenlemektedir.

Bu nedenle, sözleşmenin iptali için hakem heyetinize başvuruda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 11/1-a maddesi  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Fatura, sözleşme, firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini,

..TL.’lik kesintinin tarafıma iadesini, saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayetçi

Ad/Soyad/imza

Taahhütlü abonelik sözleşmesi herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir mi? 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Abonelik Sözleşmelerine dair yönetmeliği 16’ncı maddesinde ‘Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi’ konusunu düzenlemiştir.

Aboneliğinizi iptal ettirmeniz mümkündür ancak satıcı şu bedellerin iadesini isteyebilir ;

-Tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim,,

-Cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmı.

Yeni taşındığım adresimde firma hizmet vermediğini söyledi sözleşmemi iptal ettirebilir miyim?

Bu durum internet,tv vs diğer aboneliklerinizin yeni taşıdığınız adreste alt yapısının olmaması veya başkaca bir nedenle yerine getirilmemesi veya eski yerleşim yerinizdeki hizmetle aynı nitelikte yerine getirilememesi halinde söz konusu olabilir.Bu durumu yönetmelik şu şekilde düzenlemiştir.

‘Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici birinci fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.’

Bu madde kapsamında sözleşmenizi herhangi bir bedel ödemeksizin feshetmeniz mümkündür.

Hangi hallerde haklı olarak abonelik sözleşmemi feshedebilirim?

-Belirsiz süreli veya bir yıldan fazla süreli abonelik sözleşmesinin varlığı halinde sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediğiniz zaman feshetme hakkına sahipsiniz.

-Bir yıldan az süreli abonelik sözleşmelerinde, satıcı sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde sözleşmeyi feshedebilrsiniz.

Firmaya sözleşmeyi fesedeceğimi nasıl bildirmeliyim?

Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.Kağıt üzerinde tabirinden herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın yazılacak bir dilekçe ile sözleşmeyi feshedebileceğinizi anlamaktayız.Bunun yanında noterden ihtar da zorunlu olmamakla birlikte ispat kolaylığı sağlayacağı için tercih edilebilecek bir yoldur.Kalıcı veri saklayıcısı tabirinden E Mail aracılığıyla da bu bildirimin yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Fesih talebim ne kadar süre içerisinde dikkate alınır?

Tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün
içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Firma sözleşmenin feshedildiğini bana bildirir mi?

Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

Fesihten 7 gün sonra firma sözleşmeyi sonlandırmamış ise mal veya hizmetten yararlansanız dahi sizden herhangi bir bedel talep edilemez

Depozitom ne zaman iade edilir?

Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde
tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

 

 

Abonelik sözleşmesinin feshi dilekçesi örneği  indir (word)

Abonelik sözleşmesinin feshi dilekçesi örneği indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir