18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği

18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği

 

 NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                             ...........

 

Yürütmeyi durdurma taleplidir.

 

DAVACI : Ad Soyad , T.C. Kimlik No:

ADRES :

DAVALI :

ADRES:

TEBLİĞ TARİHİ:

DAVA KONUSU : … ili, … ilçesi, … mahallesi … mevki , … ada, … pafta, … parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaza ilişkin imar uygulamasına ilişkin …/…./…. Tarih ve  … sayılı belediye encümeni kararının iptali ile yürütmesinin durdurulması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Maliki olduğum … ili, … ilçesi, … mahallesi … mevki , … ada, … pafta, … parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın bulunduğu bölgede …… Belediyesi encümeninin …/…./…. Tarih ve  … sayılı kararı ile İmar Kanunun 18 maddesi kapsamında parselasyon uygulaması yapılmıştır.

Söz konusu karar …/…/… tarihi itibariyle askıya çıkarılarak ilan edilmekle iş bu karara süresinde itiraz etmekle iptalini talep ediyorum.Karar usul ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;

İK’nun 18. maddesine göre düzenleme sahasının sınırları içinde imar planına göre konut alanı olması gerekir. İmar uygulaması 1/1000 ölçekli imar planında iskana ayrılmış alanlarda uygulanır. Bunun dışında tamamı sanayi alanı, tarımsal alan ve yapı yasağı getirilen alanlar gibi iskana açık olmayan yerlerde imar uygulaması yapılamaz.

Maliki olduğum taşınmazın bulunduğu alan …/…/… tarihli 1/1000 ölçekli imar planına göre sanayi alanı olarak belirlenmiştir.

Kanunun 18’nci maddesinde,düzenleme ortaklık payı olarak belirlenen yüzölçümlerinin %40’ını geçemeyeceğine dair hüküm bulunmaktadır. Ancak kanun metninde bulunan bu ifade, mutlak surette %40 kesilir anlamında değerlendirilemez,kanunda üst sınır gösterilmesi kesintinin muhakkak bu miktarda olmasını gerektirmez. Umumi hizmet alanları oranında kesinti yapılması gerekirken dava konusu işlem ile olması gerekenden fazla alan düzenleme ortaklık payı olarak kesilmiştir.

Maliki olduğum arazi üzerinde …. metrekare tarımsal yapı niteliğinde olan,yapı göz önünde bulundurulmaksızın söz konusu işlem tesis edilmiştir.

Dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereği yürütmesinin durdurulması talebim bulunmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle kanuna aykırı olarak tesis edilen …… Belediyesi encümeninin …/…./…. Tarih ve  … sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 3194 Sayılı İmar Kanunu m.18 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : …/ …/ … tarih , … sayılı …. Belediyesi Encümeni Kararı, İmar plânı , tapu kayıtları ,bilirkişi, tanık ve sunulması caiz olan sair deliller.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ,resen dikkate alınacak nedenlerle;

Adıma kayıtlı … ili, … ilçesi, … mahallesi … mevki , … ada, … pafta, … parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın yer aldığı alanda İmar Kanunun 18’nci maddesine göre tesis edilen …… Belediyesi encümeninin …/…./…. Tarih ve  … sayılı kararının iptaline,

Esasa ilişkin karar verilene kadar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereği idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına,

Yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/…

 

İmza

Davacı

Adı Soyadı

 

EKLER:

1-

2-

18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği (indir)

ETİKET: 18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği

İlgili Bağlantı:

İdare Mahkemesine dava açarken dikkat edilmesi gerekenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir