103 davetiyesi tebliğ talebi

103 muhtırası talebi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

103 davetiyesi tebliğ talebi örneği ve indirme linki yazının devamındadır.


  • İ.İ.K 103 Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur.
  • Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur.
  • Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir.
  • Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

8. Hukuk Dairesi         2017/13552 E.  ,  2017/10815 K. kararında;

"Bundan ayrı, Yargıtay’ın ve Dairemiz'in istikrar kazanan uygulamasına göre; borçlunun, istihkak iddiasına karşı tutumu belirli ise veya duruşmalara dahil edilmesi, işin esasına etki etmeyecekse, davada taraf olarak gösterilmesi gerekli değildir. Ne var ki, somut olayda yokluğunda alınan haciz kararlarından haberdar edilmeyen, İİK'nun 103. maddesine göre davetiye tebliğ edilmeyen borçlu ....... İnş. Tic. San. A.Ş nin istihkak iddiasına karşı tutumu belirlenememiştir. Bu nedenle davalı sıfatı ile davaya katılmasının sağlanması amacıyla borçluya dava dilekçesinin tebliğ edilmesi için davacı alacaklıya süre ve imkan verilerek taraf teşkilinin sağlanması, bundan sonra tarafların tüm delillerinin toplanmasının ardından, işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken Mahkemece taraf teşkili sağlanmadan,yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır. " (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr)103 davetiyesi tebliğ talebi örneği


…. İCRA DAİRESİNE

 

DOSYA NO :

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

HACİZ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

Borçluya İcra İflas Kanununun 102. maddesine göre yapılacak haciz sırasında kendisi veya tebligat kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren adı İcra iflas kanunun 103. maddesi gereğince üç gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmesi için 103 davetiyesi  tebliğine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…/…

 

ALACAKLI VEKİLİ

Av.

 

İLGİLİ BAĞLANTI:

103 davetiyesi örneği

Etiket:103 davetiyesi tebliğ talebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir