Hukuk mahkemelerinde yetki kuralları

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Bu yazımızda bazı dava türlerinde yetkili mahkeme tespitlerine yer vereceğiz.

İş davalarında yetkili mahkeme

İş  Mahkemeleri Kanunun 6’ncı maddesine göre iş davalarına ilişkin yetkili mahkemenin tespitine ilişkin kural;

“İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.”

“Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.”

İşe iade davası ve işçi alacaklarında yetkili mahkeme tespit edilirken bu kural uygulanacaktır.

Buna göre davalının yerleşim yeri mahkemesinde ya da işin yapıldığı yer mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

İş kazası yetkili mahkeme

İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. (İş  Mahkemeleri Kanunu md.6)

Boşanmada yetkili mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (Medeni Kanun md.168)

Veraset ilamı yetkili mahkeme

Mirasçılık belgesi/Veraset ilamı, verilmesi davası çekişmesiz yargı işi olup HMK'nın 384. maddesine göre "Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işi için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir."

Bununla birlikte "Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir." (Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.11)

Mirasa ilişkin genel yetki kuralı gereği (HMK md.11) ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesine başvurmak da mümkündür.

Veraset ilamını bu üç kuraldan birine göre talep etmek mümkündür.

Alacak davası yetkili mahkemeler

Alacak davalarında yetkili mahkemenin tespitinde genel yetki kuralı geçerlidir buna göre,davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.(HMK md.6)

Açılacak dava, sözleşmeden doğan alacak davası ise sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

İstihkak davasında yetki

İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür.

Velayetin değiştirilmesi davasında yetki

Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Tasarrufun iptali davası yetki

Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Nafaka davası yetkili mahkemenin tespiti

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. (Medeni Kanun md.177)

Nafakanın kaldırılması davasında yetkili mahkemenin tespiti 

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. (Medeni Kanun md.177)

Çek iptali davası yetkili mahkemenin tespiti

Çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan HMK md. 384 gereği “çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.”Buna göre çekin keşide yeri veya yetkili hamilin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir