Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme

Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

-Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme-

 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili  mahkeme miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir.
 • Mirastan doğan davalarda yetki
  MADDE 11- (1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin
  yetkilidir:
 • a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı
  tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
 • b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.
 • Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında görevli mahkeme  Hukuk Muhakemeleri kanununa göre Asliye Hukuk Mahkemesidir.
 • Ancak HMK öncesinde (2011 yılından önce) Hukuk Usul Muhakemeleri kanununa göre görevli mahkeme dava değerine göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak değişebilmekteydi.
 • Bu bakımdan HMK'ya tabi vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında görevli mahkeme dava değerine bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesidir.
 • Asliye hukuk mahkemelerinin görevi
 • HMK MADDE 2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.
 • (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk
  mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
 • 20. Hukuk Dairesi         2015/7101 E.  ,  2015/9266 K.

  "İçtihat Metni"

 • MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Taraflar arasındaki davada ... Asliye Hukuk ve ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
 • KARAR
 • Dava; vasiyetnamenin tenfizi için hukukî bir menfaati kalmadığını belirterek vasiyetin MK'nın 616. maddesi gereğince vasiyetnamenin hükümsüzlüğünün tespiti ve iptali istemine ilişkindir. Sulh hukuk mahkemesince; vasiyetnamenin reddi davalarının 6100 sayılı Kanunda sayılan sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren ve çekişmesiz yargı işlerinden de olmadığı anlaşıldığından görevszilik kararı verilmiştir.
 • Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise; davanın, HMK'nın 382. maddesi kapsamında çekişmesiz yargı işlerinden olduğu, vasiyetin okunması işlemini tamamlayan tek taraflı talep durumundaki davada HMK'nın 383. maddesi gereğince sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
 • Dava, TMK'nın 616. maddesine dayalı olarak açılmış vasiyetnamenin reddi istemini içeren bir davadır. TMK'nın 616 maddesine göre, “Vasiyet alacaklısının vasiyeti reddetmesi halinde, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, bu redden vasiyet yükümlüsü yararlanır.” Buna göre, vasiyetin reddi ile birlikte vasiyet borcu sona erer. Vasiyet edilen şey, vasiyet borçlusunun olur.
 • Bilindiği üzere, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ile hukuk mahkemelerinin görevine giren davalar yeniden düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 2. maddesinde, asliye hukuk mahkemelerinin görevine giren davalar sayılmıştır. Buna göre, “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi, diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.” Buna göre, 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra (21.09.2012) açılmış bulunan bu davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu ortadadır. 
 • SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; ... Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi. (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr)
20. Hukuk Dairesi         2018/2314 E.  ,  2018/3779 K. "İçtihat Metni"
 • MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : ... ve Ark.
 • Vasiyetnamenin tenfizine ilişkin olarak açılan davada ... 4. Asliye Hukuk ve .... Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
 • KARAR
 • Dava, vasiyetnamenin tenfizi istemine ilişkindir.
 • ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, vasiyetnamede murisin adresinin .... olduğu, davacının da murisin önce ... okunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
 • .... Asliye Hukuk Mahkemesince ise davacının, miras bırakanın 2010 yılında ...'da kendisinin yanında vefat ettiğini, ölmeden önce 8 yıl kadar ...'da yaşadığını, sadece yaz aylarında ...ilçesine geldiğini beyan ettiği, miras bırakan ...'ın nüfus kayıt tablosu incelendiğinde; yerleşim yeri adresinin "... :23, İç Kapı No:4 .... ..." olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
 • Türk Medenî Kanununun 596. maddesine göre, "Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur." Aynı Kanunun 19/1. maddesine göre de, “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
 • 1086 sayılı HUMK'nın 11. maddesinde, terekenin taksimi, katisine kadar, tereke aleyhine ikame olunan davaların, müteveffanın ikametgâhı mahkemesinde görüleceği belirtilmiş, 6100 sayılı HMK'nın 11. maddesinde ise terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalarda ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Miras hukukuna ilişkin bu düzenlemeler, taşınmazların aynına ilişkin davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görüleceğine ilişkin kesin yetki kuralının bir istisnası mahiyetindedir.
 • Somut olayda; uyuşmazlık, düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizi istemine ilişkindir.
 • HMK'nın 11. maddesinde mirastan doğan davalarda yetki; ölen kişinin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkili mahkeme olarak düzenlenmiştir. UYAP MERNİS sisteminden alınan kayıtlarda muris ...'ın son yerleşim yerinin adresinin "Çağlayan Mahallesi, Kanarya Sokak, No:23, İç Kapı No:4 Kağıthane/..." olduğu anlaşılmakla, uyuşmazlığın ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 14/05/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.(Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr)

İLGİLİ BAĞLANTI:

Vasiyetnamenin tenfizi dava dilekçesi

Etiket:Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir