Usulsüz tebligat dilekçe örneği

Usulsüz tebligat dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Usulsüz tebligat dilekçe örneği

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                       …………

 

DAVACI :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

KONU :Usulsüz tebligatın iptali talebi hakkında

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil aleyhine …. İcra Müdürlüğü vasıtası ile başlatılan ….. dosya numaralı icra takip dosyasında kapsamında …/…/…. tarihinde ödeme emri düzenlenerek …….. adresine Tebligat Kanunun 35’nci maddesine göre tebligat yapılmıştır.

Müvekkilin adresinin adres kayıt sisteminde yazılı olup-olmadığı araştırılmaksızın,Kanunun 35. maddesine göre tebliği usulsüzdür.Şöyle ki;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 10/2. maddesine göre “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

7201 sayılı Kanunun 21. maddesine eklenen ikinci fıkrasına göre,“Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

7201 sayılı Kanunun 35. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir. 

Tebligat kanunun 35’nci maddesine göre tebligatın yapıldığı adres müvekkilin eski ikamet adresidir.Ancak müvekkil buradan taşınmıştır.Taşınırken mernis kaydından bu adresini düşürerek yeni adresi olan …… adresini ekletmiştir.

Tebliğ tarihinde de mernis adresi halen kullanmakta olduğu …. Adresidir.

Arz edilen nedenlerle müvekkilin güncel mernis adresi mevcut iken eski mernis adresine T.K.’nun 35’nci maddesine göre yapılan tebligat usulsüzdür ve iptali gerekmektedir.

YASAL NEDENLER:Tebligat Kanunun ilgili maddeleri ve diğer ilgili kanun hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER :Tebliğ mazbatası örneği,mernis kayıtları,tanık beyanı ve diğer tüm yasal deliller.

TALEP VE SOINUÇ:Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,usulsüz tebligatın iptaline,tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan …/…/… tarihi olarak kabulüne karar verilmesini,yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine  karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.

…/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Ekler:

1-

2-

 

 

Usulsüz tebligat dilekçe örneği İNDİR (Tıklayınız)

Usulsüz tebligat nedir ?

 7201 Sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliğe yetkili makamların hangileri olduğu ve tebligatların hangi usulle yapılacağı detaylı şekilde hükme bağlanmıştır.

Temyiz mercileri de tebligat konusunda kanunda aranan şartlara uygun hareket edip etmediği konusunda ayrıntılı inceleme sonucunda karar vermektedir.

Yargılamadaki çoğu işin süreye bağlı olduğu ve bu sürelerin kaçırılmasının hak kayıplarına neden olduğu da düşünülecek olursa ,tebligatın usulüne uygun olarak yapılması ayrı bir önem arz etmektedir.

Tebligat Kanununda öngörülen usullere uygun yapılmayan tebligata,usulsüz tebligat denilmektedir.

Etiket: Usulsüz tebligat dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.