Tutuklama kararına itiraz dilekçesi örneği

tutuklama kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tutuklama kararına itiraz dilekçesi 2019

…….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO                                    :

TUTUKLU                                      :

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN  : 

 ADRES                                           :

KONU                                             :Çocuğumun/Eşimin tutuklanmasına dair … tarih ve …. Sorgu numaralı kararın kaldırılması ve tahliye kararı verilmesidir.

AÇIKLAMALAR:

CMK’nın 261’nci maddesi şu şekildedir.Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.Başvurumuz bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Çocuğumun/Eşimin …. Hakkında … tarihinde  …. Sulh Ceza Hakimliğinin ….. sorgu … tarihli kararı ile hakkında kuvvetli suç şüphesinin olduğunu gösteren olguların bulunması ve kaçma şüphesi ihtimali gerekçe gösterilerek tutuklama kararı verişmiştir.Bu karar hukuka aykırıdır Şöyle ki;

CMK 100 ve devamında adli kontrolün neden yetersiz kalacağı hususunda, Anayasa md. 141’e göre “bütün mahkemelerin her türlü kararları” gerekçeli olmak zorunda olması gerekmesine ve somut bir gerekçenin kararda yer alması gerekmektedir bu gerekçe genel geçer nitelikte soyut matbu beyanlar şeklinde olmamalıdır.Tutuklama kararı incelendiğinde adli kontrol tedbirlerinin neden etkisiz kalacağına ilişkin somutlaştırılmış kanunun aradığı manada bir gerekçe bulmak mümkün değildir.

Anayasamızda tutuklama istisnaidir ve tedbir niteliğindedir.Sadece zorunluluk arz etmesi durumunda başvurulması gereken özgürlüğü kısıtlama sonucu doğuran ağır nitelikte bir tedbirdir.Asıl olan tutuksuz yargılamadır.

Tutuklama bir tedbirdir ve ceza mahiyetinde kullanılması kanunlar ve anayasamız gereği mümkün değildir.

Tutuklama kişi özgürlüğünü sınırlandıran en ağır koruma tedbiridir. Bu sebeple 5271 sayılı Ceza muhakemeleri kanunun 100. Maddesi tutuklama kararı verilebilmesi için gereken şartlar sayılmıştır.

  1. a) Kişinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi,

  2. b) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgu

  3. c) Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, ya da tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe olması durumu

Ayrıca bazı katalog suçların varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılmaktadır.

Tutuklama kararı incelendiğinde açıkça görülmektedir kuvvetli suç şüphesine neden olacak herhangi bir delil bulunmamaktadır.Buna ilişkin kararda tatmin edici bir gerekçe bulunmamaktadır.Kaldı ki zaten atılı suç oluşmamıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereği beklenen ceza ile öngörülen tedbirin ölçülü olması öngörülmüştür.Atılı suçun üst sınırı dikkate alındığında tutuklama tedbirinin orantısız olduğu ortadadır.Bu nedenle tutuklama kararı açıkça Ceza Muhakemesi Kanunun 100’ncü maddesine aykırıdır.

Tutuklamanın şartlarından diğeri delillerin karartılması ve kaçma şüphesidir.Çocuğum/Eşim sabit ikamet sahibidir ve sabit bir işi bulunmaktadır.Düzenli aile yaşamı ve çocukları vardır.Bu nedenle kaçması zaten fiilen imkansızdır.Delilleri karartma imkanı yoktur.Zira toplanması beklenecek bir delil bulunmamaktadır.

Bir kimse hakkındaki mahkûmiyet kararı kesinleşinceye kadar suçsuz olduğu ve başkaca bir önlemle ya da güvenlik tedbiriyle maksat hasıl olabilecekken tutuklamaya karar verilemeyeceği AİHM ve Anayasa Mahkemesince hükme bağlanmış olup, masumiyet karinesi, Çocuğum/Eşim ….’nın tutuklanmasını gerektirecek bir nedenin bulunmaması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmadan tutuklanmasına karar verilmesi Usul ve Yasa’ ya aykırı olup, kaldırılması ….’nın TAHLİYESİNE karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Hakimlikçe resen gözetilecek diğer tüm sebepler ile birlikte C.M.K.’da açıkça belirtilen tutuklama koşullarının yokluğu nedeniyle …..Sulh Ceza Hakimliği’nin …. Sorgu numaralı TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYORUM ve TUTUKLUNUN TAHLİYESİNE, gerekli görüldüğü takdirde uygun ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyorum. …/…/2019

                                                                                                                        ŞÜPHELİ YAKINI

tutuklama kararına itiraz İNDİR WORD

tutuklama kararına itiraz İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir