Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği

tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği 2019

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                    ………..

DAVACI                     : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                       :

DAVALI                      : X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe)

KONU                       :Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kapsamında yapılandırma nedeniyle banka tarafından komisyon adı altında alınan ücretin iadesi.

DAVA DEĞERİ          :(Bu kısıma bankanın sizden yapılandırma masrafı adı altında kestiği miktarı yazınız)

TALEP                       : Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kullandığım  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe) tarafından krediye ilişkin yapılandırma neticesinde  tarafımdan  yapılandırma masrafı adı altında  haksız ve usulsüz olarak kesilen ….TL’nin tarafıma iadesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1)Davalı X Bankası İl/İlçe Şube Müdürlüğünden … yılı içerisinde … ay vadeli olarak …. faiz oranı üzerinden …. TL Tüketici/Konut/Taşıt kredisi kullandım.Bu kapsamda ilgili banka ile tarafım arasında Tüketici/Konut/Taşıt kredisi finansmanına dair sözleşme …. Tarihinde imzalanmıştır.Kredi taksitlerim devam ederken banka tarafından krediye uygulanan faizin düşürülmesi nedeniyle ilgili bankaya … tarihinde kredimin yapılandırılması için talepte bulundum.Bunun üzerine kredi faiz oranı %… dan % … ya düştü ancak banka bu yapılandırmayı yaparken tarafımdan ….TL yapılandırma masrafı adı altında usulsüz bir ücret talep etmiştir.

2)Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.(Bu değerler değişebilmektedir bu nedenle dava açmadan önce güncel değeri kontrol etmelisiniz) Dava değeri dikkate alındığında kanunda belirtilen miktarın üzerinde olduğu anlaşılacaktır.

3)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun aynı maddesinde haksız şartın varlığı halinde geçerli olan yaptırıma ilişkin olarak ‘Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.’ Hükmü yer almaktadır.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

Dava konusu olaya gelirsek adı geçen davalı banka ile tarafımca yapılan sözleşmenin kanunda belirtildiği üzere önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşme olduğu,tarafımca müzakere edilmeden sözleşmeye eklediği bu durumun tarafım aleyhine dengesizliğe neden olduğu ortadadır.Kanun hükmü gereği haksız şart niteliğindeki yapılandırma bedeli adı arlında tahsil edilen ücretin dayanağı olarak gösterilen sözleşme maddesinin haksız şart niteliğinde olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir.

4)Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2016/9811 K: 2016/14379 K.T.: 06.06.2016 kararında davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00-TL’nin davalıdan tahsilinin usulsüz olduğu ve tüketiciye iadesinin gerektiğine hükmetmiştir.

5) Bu nedenlerle, yapılandırma komisyonu adı altında ….TL ücretin tahsili usul ve yasaya aykırı olup, davamın kabulüne ve anılan tutarın tarafıma iadesine karar verilmesi talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 5’nci maddesi  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Sözleşme,yapılandırma ücretinin tahsiline ilişkin banka makbuzu,bankaya ilgili bedelin tarafıma iadesi maksadıyla yaptığım başvuru dilekçesi,bankanın bedelin iadesi talebimin reddine dair cevap yazısı, banka ile yapılan diğer yazışmalar ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle,

Yargılama yapılarak davamın kabulüne,

Banka tarafından kredi yapılandırma masrafı adı altında tarafımdan tahsil edilen …TL nin iadesine,

Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı

Ad/Soyad/imza

Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği İNDİR (word)

Tüketici mahkemesi dava dilekçe örneği İNDİR (PDF)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir