Tüketici hakem heyeti dosya masrafı dilekçe örneği

Tüketici hakem heyeti dosya masrafı dilekçe örneği 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tüketici hakem heyeti dosya masrafı dilekçe örneği 2019

…..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

ŞİKAYET EDEN            : …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES                           :

ŞİKAYET EDİLEN        :  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe)

TALEP                           : Tüketici/Konut/Taşıt Kredisi kullandığım  X Bankası A.Ş. X Şubesi (İl/İlçe) tarafından dosya masrafı adı altında  haksız ve usulsüz olarak kesilen ….TL’nin tarafıma iadesi talebidir.

TALEP DEĞERİ         :

AÇIKLAMALAR :

1-……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde ………………. Türk Lirası ….. kredisini kullandım.Bu kapsamda ilgili banka ile aynı tarihte … kredisi sözleşmesi imzaladım.Bu sözleşme kapsamında dilekçem ekleri arasında bulunan makbuzdan da anlaşılacağı üzere dosya masrafı  adı altından ….TL tarafımdan tahsil edilmiştir.Söz konusu bu kesintinin tarafıma iadesini bankaya yazdığım … tarihli dilekçe ile talep etmeme rağmen olumsuz cevap aldım.Herhangi bir ücret iadesi yapılamayacağı tarafıma bildirildi.

2-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Yasasının 5’nci maddesinde haksız şart düzenlenmiştir.Bu kapsamda tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları haksız şart olarak kabul edilmiştir.

Aynı kanunun aynı maddesinde haksız şartın varlığı halinde geçerli olan yaptırıma ilişkin olarak ‘Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.’ Hükmü yer almaktadır.

Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür.

Şikayet konusu vakıaya gelirsek adı geçen banka ile tarafımca yapılan sözleşmenin kanunda belirtildiği üzere önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşme olduğu,tarafımla müzakere edilmeden sözleşmeye düzenlendiği, bu durumun aleyhime dengesizliğe neden olduğu ortadadır.Kanun hükmü gereği haksız şart niteliğindeki dosya masrafı adı altında tahsil edilen ücretin dayanağı olarak gösterilen sözleşme maddesinin haksız şart niteliğinde olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir.

3)Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E: 2016/9811 K: 2016/14379 K.T.: 06.06.2016 kararında davalı banka tarafından komisyon, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında haksız kesintiler yapıldığını ileri sürerek kesinti yapılan 1.300,00-TL’nin davalıdan tahsilinin usulsüz olduğu ve tüketiciye iadesinin gerektiğine hükmetmiştir.

4) Bu nedenlerle,ve heyetçe resen gözetilecek nedenlerle dosya masrafı adı altında ….TL ücretin tahsili usul ve yasaya aykırı olup, talebimin kabulüne ve anılan tutarın tarafıma iadesine karar verilmesi talebiyle iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 5’nci maddesi  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Sözleşme,dosya ücretinin tahsiline ilişkin banka makbuzu,bankaya ilgili bedelin tarafıma iadesi maksadıyla yaptığım başvuru dilekçesi,bankanın bedelin iadesi talebimin reddine dair cevap yazısı, banka ile yapılan diğer yazışmalar ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle,talebimin kabulüne,

Banka tarafından dosya masrafı adı altında tarafımdan tahsil edilen …TL nin iadesine, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Şikayet eden

Ad/Soyad/imza

Tüketici hakem heyeti dosya masrafı dilekçe örneği 2019 indir (word)

Tüketici hakem heyeti dosya masrafı dilekçe örneği 2019 indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir