Ticari belirsiz alacak davası dilekçe örneği

Ticari belirsiz alacak davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ticari belirsiz alacak davası dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.

 

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

                                                              ……..

DAVACI :                 LTD.ŞTİ. (VERGİ NO…..)

ADRES:

DAVALI :                 A.Ş.

ADRES:

KONU : Finansal kiralamadan kaynaklı alacak davası (belirsiz alacak davası olarak)

DAVA DEĞERİ : …...00-TL (Harca esas olmak üzere geçici talep de belirlenen değerdir. Kesin talepte ıslah edilecektir. Kesin talep sonucunu belirleme hakkımı saklı tutarım.)

AÇIKLAMALAR :

  1. Davalı ... ile, ... Makine şirketi arasında imzalanan …/…/… tarihli Gemi Finansal Kiralama Sözleşmesine göre, …..000 TL profarma fatura konusu ... - 2015 model yat'ın davalı tarafından finansal kiralama yoluyla kiralanması konusunda anlaştık,sözleşme tarihinden, dava tarihine kadar tüm kira bedellerinin ödeme planına uygun olarak şirketimizce ödenmiştir, ancak davalı şirket tarafından sözleşme konusu yat teslim edilmemiştir.
  2. Bu nedenle davalının sözleşmeye aykırı eylemi nedeniyle, …. Noterliğinin …/…/…. Tarih … yevmiye numaralı işlemi ile sözleşmeden kaynaklanan edimin ifası hususunda bildirimi yapılmıştır.
  3. Davalıya gönderilen ihtara verilen cevapta, yat'ın teslim edilememesinden dolayı sorumlu olmadıkları tarafımıza bildirilmiştir,bu kez yeniden ihtarname gönderilerek yat'ın teslim edilmesini, aksi takdirde sözleşmeden dönülmüş sayılacağı  ve ödenen bedellerin faiziyle birlikte iadesinin isteneceğinin ihtar edilmiştir.
  4. Davalı tarafın  bunu kabul etmediği bildirimi üzerine davalının sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle  12.08.2015 tarihli Gemi Finansal Kiralama Sözleşmesi feshedilmiştir.
  5. Alacaklara ilişkin bilirkişi tarafından gerekli hesaplamalar yapıldığında ek dava veya ıslah suretiyle miktar, artırım ile bilirkişi raporundaki meblağa yenilenecektir.
  6. Arz ve izah edilen nedenlerle davalı tarafından ihtarname ile tanınmış bulunan süreye rağmen ihtarnamede belirtilen borçların ödenmediği gibi ödeme konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığından iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TTK, HMK,FKK ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER: ………. tarihli fatura , 12.08.2015 tarihli Gemi Finansal Kiralama Sözleşmesi, …. Noterliğinin …/…/…. Tarih … yevmiye numaralı ihtarnamesi, şahit, keşif, yemin ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile harca esas olmak üzere geçici talep değeri olarak belirlenen …. TL’nin TTK, FKK ve finansal kiralama sözleşmeleri hükümleri gereğince  ,temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, saygıyla talep ederim.

…/…/…

 

EKLER:

Davacı

 

 

ETİKET: Ticari belirsiz alacak davası dilekçe örneği

İLGİLİ BAĞLANTI: Çek iptali davası dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir