Taşkın haciz şikayet dilekçesi

Taşkın haciz şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Taşkın haciz şikayet dilekçesi

NÖBETÇİ İCRA HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

                                                  ……….

 

ŞİKÂYETÇİ(BORÇLU): Ad Soyad  T.C. Kimlik No:

ADRES:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

ŞİKAYET KONUSU:  ….. İcra Müdürlüğünün ….Esas sayılı icra takip dosyası kapsamında gerçekleştirdiği …/…/… tarihli taşkın haciz işlemine itiraz.

AÇIKLAMALAR:

Alacaklı ….’nin …/…/… tarihli talebi ile…. İcra Dairesi tarafından … esas sayılı takip dosyası ile başlatılan icra takibi kapsamında …/…/… tarihinde yapılan haciz işlemi ile … ve … plakalı araçlar üzerine haciz şerhi konulmuştur.

Haczedilen araçlara ilişkin kıymet takdiri yapılmamıştır.

Hacze muhatap olan araçların yaklaşık piyasa değeri …TL’dir.Bununla birlikte harici ödeme olarak yapılan …TL’ye ilişkin kayıtlar da İcra Dairesine sunulmuştur.Hal böyle iken …. TL kapak hesabı olmasına rağmen haczedilen mal tutarı …TL’dir ve …TL’lik miktara ilişki taşkın haciz söz konusudur.

İİK’nun 85. Maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Bu kapsamda kapak hesabının üzerinde,kıymet taktiri yapılmaksızın yapılan haczin İİK’nun 85. Maddesine aykırı ve taşkın haciz niteliğinde olacağı kuşkusuzdur.

Arz ve izah edilen nedenlerle …/…/… tarihli memurluk kararının iptali ile taşkın hacze konu … ve … plakalı araçlar üzerindeki haciz şerhinin, tahsil harcı alınmaksızın kaldırılmasına karar verilmesini talep etme maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL DAYANAK: İİK’nun md.85,ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER: …. İcra Müdürlüğünün …/…/… tarihli memurluk kararı, …İcra Müdürlüğü'nün 20…/… E. Sayılı takip dosyası ,tanık beyanları,bilirkişi ve Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ikame etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP:Arz ve izah edilen nedenlerle kıymet taktiri yapılmaksızın haczedilmesi hususunda şerh konulan … ve … plakalı araçlar üzerindeki haciz şerhinin, tahsil harcı alınmaksızın kaldırılmasına,

…/…/… tarihli memurluk kararının iptaline karar verilmesini ,yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederiz. …/…/….

 

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

 

taşkın haciz şikayet dilekçesi (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra Cezada Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir