Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği indirme linki yazının devamındadır.


Tanıma ve tenfiz tanımı, tanıma tenfiz ne demek, tanıma tenfiz kararı nedir?

Tanıma tenfiz Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  50 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

Tenfiz kararı ile yabancı mahkeme kararı ülkemizde icra edilebilme gücü kazanır.

Tanıma M.Ö.H.U.K.58’nci maddede düzenlenmiştir buna göre”Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.

Tanıma tabancı mahkeme kararının ülkemizde kesin hüküm olarak kabulü anlamına gelmektedir.

Tanıma ile tenfiz arasındaki fark nedir?

 Tanıma kararı ile yabancı mahkeme hükmü delil ve kesin hüküm mahiyeti kazanır ancak icra edilebilir nitelikte değildir. Tenfiz kararı ile de yabancı mahkeme hükmü icra edilebilir nitelik kazanır.

Tenfiz davası hangi mahkemede açılır ?

Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.

b) İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

 Tanıma tenfiz davasının şartları

Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

  1.  Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
  2. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  3. Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  4. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

Tanıma tenfiz kalktı mı ?

Tanıma tenfiz kalkmamıştır. KHK ile  yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescilinde kolaylık getiren bir düzenleme yapılmıştır.

Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                          ………

DAVACI:

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

KONU: ….., ….. Mahkemesi’nin …… tarih ve …… dava sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR;

  1. Davalı ile …/…/… tarihinden beri evli bulunmakta iken ….., ….. Mahkemesi’nin …… tarih ve …… dava sayılı boşanma kararı ile anlaşmalı olarak boşanmış bulunmaktayız.
  2. ….., ….. Mahkemesi’nin …… tarih ve …… dava sayılı boşanma kararı …/…/… tarihi itibari ile kesinleşmiştir.İlgili mahkeme kararına ilişkin apostil şerhi ve yeminli tercümesi dava dilekçesi ekinde mevcuttur.

3.Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi ve kesin hükmünde olabilmesi için sayın mahkemenizce yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi zorunlu olduğundan iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MÖHUK, MK, HMK ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Dava dosyası, nüfus kaydı ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen,mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle, ……. Mahkemesi’nin …….. dava ……… sayılı boşanma kararının tanıma ve tenfizine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…./….

Davacı

İmza

Ad Soyad

ETİKET: Tanıma tenfiz davası dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.