Boşanma davasında tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi

tanık beyanlarına itiraz
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Boşanma davasında tanık beyanlarına itiraz ve karşı beyan

Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmü uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Gerek doktrinde, gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer.Kanun maddesinde “Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir”

Diğer taraftan 6100 HMK’nın tanıkla ilgili hükümleri incelendiğinde, 240/1 maddesinde “Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir”, 250. Maddesinde “Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir”

Davada bir vakıanın gerçek olup olmadığı kadar , vakıanın ispat edilmesi de önemlidir.Bu savunma ve iddia kapsamında tarafların sık olarak başvurdukları ispat yöntemlerinden biri de tanık delilidir.Ancak tanık delil değeri bakımından zayıf delillerdendir.Tanık deliline dayanırken dikkat edilmesi gereken konu tanığın somut ve objektif bilgi sahibi olmasıdır.Tanık beyanına itiraz genellikle somut bilgi olmadığı veya bilginin objektif olmadığı konularından gelmektedir.Somut ve objektif bilgi sahibi olması beklenemeyecek tanık beyanlarına göre belirlendiği, söz konusu tanıkların beyanlarına itibar edilemeyeceği açıktır.

Tarafların tanık beyanı ile iddia ve savunma kapsamında ispat etmek istedikleri hususlarda mahkemece karar vermek için yeterli kanaate ulaşılmış ise, bu nedenle mahkemenin davalının  veya davacının gösterdiği tanıklarından bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği gerekçesi ile geri kalanların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verebilir.

Boşanma davasında tanık delilinin değerine ilişkin bazı Yargıtay kararlarına göz atmakta fayda vardır zira bu noktalar hem savunmada hemde tanık beyanlarına itiraz konusunda bilgi verici mahiyettedir.

… her ne kadar mahkemece, davacı tanıklarından birinin (davacının ailesinin dükkanında işçi) anlatımlarına itibar edilerek, ayrılık gerçekleşmeden önce davacı kadının ziynet eşyalarının bir kısmının ortak ihtiyaçlar için harcandığı, bir kısmının ise davalı eski eşin babasına verildiğinin anlaşıldığı, davacı kadının müşterek haneyi terkederken düğünde takılan ziynet eşyalarının bulunmadığı kanaatine varılarak davanın kabulü yönünde hüküm tesis edilmiş ise de, anlatımlarına itibar edilen bu tanığın beyanları görgüye dayalı olmayıp, duyuma dayalıdır. Ayrca yargılama sırasında dinlenilen diğer davacı tanığının ise, davacı H…’ın ailesinin yanına dönerken evliliği sırasında ailesi tarafından alınan eşyaları aldığını, H…’a düğünde 5-6 tane burma bilezik takılıp bunları davacı H…’ın yanında getirdiğini beyan ettiği görülmektedir. Bu nedenle de, sırf duyuma dayalı tanık beyanına dayanarak hüküm kurulması doğru değildir.(kaynak: https://emsal.yargitay.gov.tr)

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. (6100 s. HMK. m. 255) Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2014/18387 Karar No:2015/2810) (kaynak: https://emsal.yargitay.gov.tr)

Yargıtay,2. Hukuk Dairesi,E: 2015/19830 K: 2016/13082 K.T.: 26.09.2016 sayılı kararında

“… evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının beyanlarının bir kısmı sebep ve saiki açıklanmayan soyut beyanlardan ibaret olup, bazı tanık beyanları davacıdan duyum, bazıları ise eskiye dayalı olaylar olup, bu olaylardan sonra evlilik birliği devam ettiğine göre boşanmaya esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkeğin ispatlanan bir kusuru bulunmamaktadır. O halde, davacı kadının boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir.(kaynak : emsal.co)

 

Boşanmada tanık beyanlarına itiraz dilekçesi indir (word)

Boşanmada tanık beyanlarına itiraz dilekçesi indir (pdf)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir