Takibi şikayete bağlı suçlar

Takibi şikayete bağlı suçlar
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Takibi şikayete bağlı suçlar şu şekildedir;

 • TCK 239 TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI        

 • Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrıniteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • TCK 233/1 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ    

 • Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi,şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • TCK  209 AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI       

 • Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • TCK 159 HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN DOLANDIRICILIK

 • Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
 • TCK 160 KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF       

  Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde,iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis
  veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 • Takibi şikayete bağlı suçlar dan bir diğeri de;
 • TCK 156 BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA                      

 • Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.
 • TCK 155/1 GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA                      

 • Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu
  inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • TCK 154 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ 

 • Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya
  eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
 • TCK 151 MALA ZARAR VERME                                      
 • Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan,kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Takibi şikayete bağlı suçlar dan bir diğeri de;
 • TCK 146 KULLANMA HIRSIZLIĞI                                        

 • Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde,şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.
 • TCK 132 HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ           

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç,Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
 • TCK 133 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI     

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç,Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
 • TCK 134 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL             

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç,Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
 • TCK 125 HAKARET                                                              
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır. (TCK 131)
 • TCK 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA      

 • Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Takibi şikayete bağlı suçlar dan bir diğeri de;
 • TCK 116 KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ            

 • Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
 • TCK  117 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ          

 • Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
 • TCK 106 MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİT              

 • Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
 • TCK 105 CİNSEL TACİZ           

 • Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasın hükmolunur
 • TCK 104/1 15 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ 

 • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
 • TCK 103/1 Son Cümle 

 • Çocukların cinsel istismarı suçunda sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır
 • Takibi şikayete bağlı suçlar dan bir diğeri de;
 • TCK 102/2 EŞE KARŞI CİNSEL SALDIRI       

 • Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
 • TCK 102/1 CİNSEL SALDIRI 

 • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
 • TCK 89 TAKSİRLE YARALAMA       

 • Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete
  bağlıdır. Ancak,89 birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.
 • TCK 86/2 B.T.M İLE GİDERİLEBİLİR KASTEN YARALAMA

 • Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur
 • TCK 341 Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

 • Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.
 • Takibi şikayete bağlı suçlar şikayet süresi

 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar
  TCK Madde 73- (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
 • (2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.
 • (3) Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.
 • (4) Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin
  vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.
 • (5) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.
 • (6) Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.
 • (7) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

İLGİLİ BAĞLANTI:Türk Ceza Kanunu şikayete bağlı olmayan suçlar listesi

Etiket:Takibi şikayete bağlı suçlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir