Tahliye taahhütnamesi

tahliye taahhütnamesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tahliye taahhütnamesi nedir ?

Tahliye taahhütnamesi; Borçlar Kanunun 352’nci maddesinde ifade edildiği üzere kiracının, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak  yüklendiği, üstlendiği belgedir.

Usulüne uygun olarak yapılmış ve şekil şartları bakımından eksikliği bulunmayan tahliye taahhütnamesinin yasal olduğunu söyleyebiliriz.

Kiracı , kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamış ise kiraya veren,kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahliye taahhütnamesi noterden mi olmalı ?

Tahliye taahhütnamesine ilişkin olarak Borçlar Kanununda özel bir şekil şartı olmadığından şekil serbestisi ilkesi gereğince adi yazılı şekilde yapılabilir.

Ancak yazımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğimiz Yargıtay kararlarında görüleceği üzere adi yazılı şekilde yapıldığı hallerde çeşitli itirazlara maruz kalınabileceği için zorunluluk bulunmasa da noter vasıtası ile yapılması ispat açısından büyük kolaylık sağlayacaktır.

Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları ?

 1. Borçlar Kanunun 352’nci maddesinde yer aldığı üzere “…kiraya verene karşı,
  kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde…” yazılı olarak yapılmalıdır.Sözlü şekilde yapılan taahhütnamenin geçerliliği bulunmamaktadır.
 2. Kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı açıkça taahhüt etmelidir.Bu nedenle tahliye tarihi açıkça yazılmalıdır.
 3. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden sonra , kiralananın teslim edilmesinden sonra düzenlenmelidir.Yazılı tahliye taahhüdünde düzenlenme veya tanzim tarihi
  kesinlikle bulunmalıdır.
 4. Kiracının veya yetkili vekilinin imzası bulunmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi dikkat edilmesi gerekenler

 1. Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihine ve düzenleme tarihine açıkça yer verilmedir.
 2. İspat açısından ve sonradan imzaya veya tarihlere yapılabilecek itirazlara karşı zorunlu olmamakla birlikte noter vasıtası ile yapılmasında fayda vardır.
 3. Hazırlanan taahhütnamede “Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum…” şeklinde ifadelere yer vermekte fayda vardır zira ileride düzenleme tarihine ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklarda dayanak teşkil edecektir.

Tahliye taahhütnamesi olan kiracı nasıl çıkarılır ?
Usulüne uygun olarak düzenlenen tahliye taahhütnamesi,kiraya verene kiracıyı çıkartmak için iki yol tanır.Bunlardan ilki süresinde icraya başvurmaktır.Kiraya veren, kiracı aleyhine icra takibi başlatarak kiralananın tahliyesini sağlayabilir.

Diğer yol ise dava açmaktır.Bu halde ise kiraya veren bu taahhütnameye dayanarak tahliye davası açarak,kiralananın boşaltılmasını talep edebilir.

Yargıtay Kararları

8. Hukuk Dairesi         2017/4532 E.  ,  2018/2184 K.

İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir.

İİK.nun 275.maddesi ve 04.12.1957 tarih, 11/26 sayılı İBK gereğince alacaklı, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir.

Somut olayda davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiği gözetilerek itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir. (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr )

8. Hukuk Dairesi         2017/4042 E.  ,  2017/14041 K.

Takibe dayanak tahliye taahhütnamesi noterde düzenlenmiş olup taahhütname içeriğinden davalının dava konusu taşınmazda kiracı olduğunu beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Davalının bu durumun aksini aynı nitelikte belge ile ispatlaması gerekir.

Ayrıca taraflar arasında görülen Asliye Hukuk Mahkemesinde devam etmekte olan meni müdahale davasının bu davayı etkileyen bir yönü yoktur.

Bu açıklamalar ışığında davanın kabulü ile tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. (Kaynak:https://emsal.yargitay.gov.tr )

Tahliye taahhütnamesi dolu örneği

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE

BULUNAN KİRACI:                                      AD SOYAD TCKN

KİRALANIN SAHİBİ(KİRAYA VEREN): AD SOYAD TCKN

TAHLİYE EDİLECEK TAŞINMAZIN

ADRESİ:

TAHLİYE TARİHİ     : …/…/…

TAAHHÜDÜN DÜZENLENME

TARİHİ:

AÇIKLAMALAR

Halen kiracısı bulunduğum ……………. adresindeki taşınmazı,hiçbir ihtar,ihbar ve ilama gerek kalmaksızın …/…/… tarihinde mal sahibi ….. ‘na veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine, boş ve sağlam olarak , 6098  sayılı Borçlar Kanunun 352’nci maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihte, tahliye ve teslim edeceğim,taahhdümü ihlal etmem halinde mal sahibinin icra takibi veya dava neticesinde yapacağı tüm masrafları ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İşbu taahhütname serbest irademle  …/…/… tarihinde imza altına alınmıştır.

 

TAAHHÜT EDEN :AD SOYAD

TAAHHÜT TARİHİ:

İMZA :

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir