Özel usulsüzlük cezası nedir

Özel usulsüzlük cezası nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Özel usulsüzlük cezası nedir ?

Genel bir tanımlama yapacak olur isek özel usulsüzlük cezası, kanunların yüklediği şekli ve usule ilişkin hükümlere uyulmaması sonucu düzenlenen cezadır.

Anayasada öngörülen suçta ve cezada kanunilik ilkesi  gereği özel usulsüzlüğe ilişkin cezalar kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.

Yani hangi fiillerin özel usulsüzlük cezasına konu olacağı kanunda sayılmak suretiyle belirtilmiştir.213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre;

 • Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlara;
 • Her bir belge için 240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 
 • Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri  düzenlemeyenlere,  kullanmayanlara veya bulundurmayanlara;
 • Her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması halinde;
 • Her tespit için 240 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara;
 •  5.700 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara;
 • 290 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine;
 •  900 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere;
 •  1.200  lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına;
 •   900 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için;

Tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine;
 • Her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • İLGİLİ BAĞLANTI: 3074 özel usulsüzlük cezası
 • ETİKET:Özel usulsüzlük cezası nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir